Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Asbest in scholen

Inhoud pagina: Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest wordt verwijderd. Tijdens de inventarisatie wordt een risicobeoordeling uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar het potentiële risico voor de gebruikers van het gebouw. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen noodzakelijk is of niet - of dat nader onderzoek nodig is.

Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in combinatie met monstername en analyse en een rapportage. Hiervoor moeten alle ruimten onderzocht zijn. Dit onder voorbehoud van de locaties in het gebouw waarvoor destructief onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast worden met de inventarisatie van een bestaande situatie ook de eventuele gezondheidsrisico's voor zowel de bestaande situatie als bij sanering vastgesteld.

Er zijn drie soorten asbestinventarisaties:

  • Een volledige deskresearch, visuele inspectie (inclusief licht destructief onderzoek) in combinatie met monstername van asbestverdachte materialen, beoordeling van de staat en omvang van toepassing, bepalen van het potentiële risico en het uitvoeren van laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters en de rapportage (Type A)
  • Aanvullend destructief onderzoek (Type B). Dit onderzoek is een aanvulling op het type A onderzoek. Hiermee worden ook de niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen op het moment dat sprake is van sloop of strippen onderzocht. Hierbij gaat het met name om toepassingen in fundering of constructie van een gebouw.
  • Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw. Deze asbestinventarisatie  is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type A . De uitbreiding bestaat uit een risicobeoordeling gericht op de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005 (Type-G)

De typering van asbestinventarisaties is beschreven in het document SC-540. Dit document vormt de basis voor het certificatieproces asbestinventarisatie. Alle gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijven moeten volgens de SC-540 werken.

Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling NEN 2991 Type 0 (nul)
Soms wordt voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, een beperkte inventarisatie conform NEN 2991 uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, zonder gebruik te maken van destructieve onderzoeksmethoden. Het onderzoek kan worden gedaan  in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt. 

De resultaten van deze inventarisatie dienen vastgelegd te worden in een rapport. Het resultaat van dit zogenoemde type 0 inventarisatie kan dan als startpunt dienen. Uiteraard wordt een type 0 inventarisatie uitsluitend uitgevoerd indien er voor het betreffende bouwwerk of object geen type A of type G inventarisatie beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN 2991 risicobeoordeling uit te voeren.

De uitvoering van een Type 0 onderzoek valt niet onder de SC-540. Als hulpmiddel zijn richtlijnen voor de aanbesteding van asbestinventarisatie beschikbaar. Ook is een checklist voor de beoordeling van asbestinventarisatierapporten beschikbaar.

Sloopmelding
Voor de sloop van een gebouw, het verwijderen van asbesthoudend materiaal tijdens een verbouwing of renovatie is een sloopmelding nodig. Bij het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest moet ook altijd een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn. Deze verplichting volgt uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

asbest op school