Geluid

Geluid

Inhoud pagina: Geluid

Geluid is in het ruimtelijk spoor een belangrijk milieuaspect. Bijna alle functies/bestemmingen hebben er mee te maken. Sommige functies zijn veroorzaker van geluid, zoals verkeer en bedrijven. Andere functies, zoals wonen, de gezondheidszorg en onderwijs kunnen hinder ondervinden van geluid.

Hier vindt u informatie over het aspect geluid in relatie tot het omgevingsrecht.

Wijzigingen in de structuur van de subsite geluid

Om meer informatie op meer manieren te ontsluiten past InfoMil de structuur van dit gedeelte van de website de komende tijd aan.

Alle inhoudelijke informatie vindt u nu in het Inhoudelijk dossier geluid. Handleidingen en rekentools vindt u onder "Aan de slag".

Helpdesk geluid

De helpdesk van InfoMil is bereikbaar voor vragen over geluid in relatie tot de Wabo, de Wro en de Wet geluidhinder (uitgezonderd het saneringstraject).
Voor informatie over de sanering (rail)verkeer, de APV, geluid in relatie met bouwregelgeving of omgevingslawaai kunt u terecht bij verschillende andere organisaties.

Uitgelicht

boeken

Inhoudelijk dossier geluid

Hier vindt u de beschikbare kennis over het aspect geluid overzichtelijk bij elkaar.

geluid verkeer stad

Kartering en Actieplannen

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt de overheden die geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen.

Nieuws

Spreadsheet Cwegdek hersteld

18 augustus 2015Het bestand met overzicht van wegdekcorrecties is aangepast. Deze hoort bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding was het herstel van de rekenregels. Daarnaast hebben we er nu 1 spreadsheet met 3 tabbladen van gemaakt, in plaats van drie afzonderlijke bestanden.In tegenstelling tot de voorgaande wijzigingen is er geen nieuw wegdek bijgekomen. Er is in die zin dus inhoudelijk geen wijziging.

Zomerverbouwing bij Geluid

28 juli 2015Als u al bij het onderwerp Geluid op de website van InfoMil bent geweest, dan heeft u het al gemerkt. Het onderwerp Geluid is in verbouwing. Niets staat meer op zijn oude plek.

Wijziging Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

1 juli 2015Op 1 juli 2015 is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gewijzigd. Het betreft een herstel van een omissie in de rekenregels met betrekking tot de berekening van het equivalent geluidsniveau in geval tram- en metrosporen zijn geïntegreerd in een weg en een aanpassing. Daarnaast is er een aanpassing voor de berekening van de  geluidproductie in het kader van de afweging van saneringsmaatregelen in het kader van de Wet milieubeheer.

Wijziging geluid woonschepen per 1 juli 2015

26 juni 2015 | nieuwsberichtOp 1 juli 2015 is het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit gewijzigd voor wat betreft de bescherming van ligplaatsen van woonschepen tegen geluidhinder. Voor ligplaatsen in de zone van gezoneerde industrieterreinen is het geldende overgangsrecht verlengd tot het inwerking treden van de Omgevingswet. In het Activiteitenbesluit is voor ligplaatsen van woonschepen de normering van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal toegestane geluidsniveau met 5 dB(A) verhoogd.

Verzoek aan provincies om informatie over (spoor)wegen vóór 1 april 2015

17 maart 2015Vóór 1 april 2015 leveren provincies informatie aan bij de minister van Infrastructuur en Milieu in het kader van geluidbelastingkaarten en actieplannen. Dit kan via het contactformulier 'Contact Geluidsbelastingkaarten en actieplannen' van Kenniscentrum InfoMil.
speaker swishphotos