Geluid

Geluid

Geluid

Inhoud pagina: Geluid

Geluid is in het ruimtelijk spoor een belangrijk milieuaspect. Bijna alle functies/bestemmingen hebben er mee te maken. Sommige functies zijn veroorzaker van geluidsoverlast, zoals verkeer en bedrijven. Andere functies, zoals wonen, de gezondheidszorg en onderwijs kunnen hinder ondervinden van geluid.

Hier vindt u informatie over het aspect geluid in relatie tot het omgevingsrecht.

Wijzigingen in de structuur van de subsite geluid

Om meer informatie op meer manieren te ontsluiten past InfoMil de structuur van dit gedeelte van de website de komende tijd aan.

Alle inhoudelijke informatie vindt u nu in het Inhoudelijk dossier geluid. Handleidingen en rekentools vindt u onder "Aan de slag".

Helpdesk geluid

De helpdesk van InfoMil is bereikbaar voor vragen over geluid in relatie tot de Wabo, de Wro en de Wet geluidhinder (uitgezonderd het saneringstraject).

Uitgelicht

boeken

Inhoudelijk dossier geluid

Hier vindt u de beschikbare kennis over het aspect geluid overzichtelijk bij elkaar.

geluid verkeer stad

Kartering en Actieplannen

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt de overheden die geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen.

Nieuws

Verzoek informatie over stille gebieden

10 juni 2016Een groot aantal overheden stellen geluidsbelastingkaarten op. Deze gemeenten, provincies en het Rijk geven de grenzen van stille gebieden aan op geografische kaarten als deze zijn aangewezen. Kenniscentrum InfoMil faciliteert bij de informatie-uitwisseling van deze gebieden. Kenniscentrum InfoMil verzoekt provincies en gemeenten informatie over stille gebieden aan te leveren.

Een stappenplan voor het opstellen van de geluidsbelastingkaart

9 juni 2016Een groot aantal overheden stelt de geluidsbelastingkaarten uiterlijk 30 juni 2017 vast. Kenniscentrum InfoMil stelt hiervoor een stappenplan beschikbaar. Dit stappenplan biedt handvatten voor het opstellen van de geluidsbelastingkaart.

Internetconsultatie Aanvullingswet geluid Omgevingswet gestart

23 maart 2016In de Aanvullingswet geluid worden regels voor rijksinfrastructuur uit de Wet milieubeheer en de regels van de overige bronnen uit de Wet geluidhinder geïntegreerd in de Omgevingswet. Hierbij worden geluidproductieplafonds ingevoerd voor provinciale wegen, waterschaps-wegen en industrieterreinen. U kunt tot en met 17 mei 2016 reageren.

Start met uitvoering kartering Omgevingslawaai

3 februari 2016Veel overheden starten met het opstellen van een geluidsbelastingkaart. Kenniscentrum InfoMil ondersteunt hen met de uitvoering. Deze overheden kunnen hun contactgegevens doorgeven.

Nieuwe tabellen Cwegdek - januari 2016

25 januari 2016Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op de site van Kenniscentrum InfoMil. Deze horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de publicatie van drie nieuwe rapporten.
speaker swishphotos

Meer informatie