Geluid

Geluid

Inhoud pagina: Geluid

Geluid is in het ruimtelijk spoor een belangrijk milieuaspect. Bijna alle functies/bestemmingen hebben er mee te maken. Sommige functies zijn veroorzaker van geluidsoverlast, zoals verkeer en bedrijven. Andere functies, zoals wonen, de gezondheidszorg en onderwijs kunnen hinder ondervinden van geluid.

Hier vindt u informatie over het aspect geluid in relatie tot het omgevingsrecht.

Wijzigingen in de structuur van de subsite geluid

Om meer informatie op meer manieren te ontsluiten past InfoMil de structuur van dit gedeelte van de website de komende tijd aan.

Alle inhoudelijke informatie vindt u nu in het Inhoudelijk dossier geluid. Handleidingen en rekentools vindt u onder Aan de slag.

Helpdesk geluid

De helpdesk van InfoMil is bereikbaar voor vragen over geluid in relatie tot de Wabo, de Wro en de Wet geluidhinder (uitgezonderd het saneringstraject).

Uitgelicht

boeken

Inhoudelijk dossier geluid

Hier vindt u de beschikbare kennis over het aspect geluid overzichtelijk bij elkaar.

geluid verkeer stad

Kartering en Actieplannen

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt de overheden die geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen.

Nieuws

Een stappenplan voor het opstellen van een actieplan geluid

25 oktober 2016Een groot aantal overheden stelt het actieplan uiterlijk 18 juli 2018 vast. Kenniscentrum InfoMil stelt hiervoor een stappenplan beschikbaar. Dit stappenplan biedt handvatten voor het opstellen van het actieplan.

Gegevens RWS en ProRail medio november

27 september 2016Een aantal gemeenten maakt geluidsbelastingkaarten. Voor deze kaarten hebben die gemeenten informatie nodig over rijkswegen en hoofdspoorwegen. Rijkswaterstaat en ProRail leveren deze gegevens via InfoMil medio november 2016.

Actieplan geluid: Wat staat er in?

20 september 2016Een aantal overheden stellen vóór 18 juli 2018 een actieplan geluid vast. Zij overwegen opnieuw het actieplan en passen dit zo nodig aan. Het actieplan heeft als functie de beheersing van geluidemissie en effecten van geluid, waar nodig door vermindering van lawaai. Een actieplan bestaat daarom uit een beleidsmatig en een concreet deel. Kenniscentrum InfoMil presenteert de inhoud van die delen.

Geef uw voortgang door!

18 juli 2016Deze zomer belt Kenniscentrum InfoMil de uitvoerende organisaties om te vragen wat de voortgang is bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart en het actieplan. U kunt ook zelf uw voortgang altijd aan ons doorgeven. De resultaten van deze inventarisatie maken we op de site bekend.

Verzoek informatie over stille gebieden

10 juni 2016Een groot aantal overheden stellen geluidsbelastingkaarten op. Deze gemeenten, provincies en het Rijk geven de grenzen van stille gebieden aan op geografische kaarten als deze zijn aangewezen. Kenniscentrum InfoMil faciliteert bij de informatie-uitwisseling van deze gebieden. Kenniscentrum InfoMil verzoekt provincies en gemeenten informatie over stille gebieden aan te leveren.
speaker swishphotos

Meer informatie