Geluid

Geluid

Geluid

Inhoud pagina: Geluid

Geluid is in het ruimtelijk spoor een belangrijk milieuaspect. Bijna alle functies/bestemmingen hebben er mee te maken. Sommige functies zijn veroorzaker van geluidsoverlast, zoals verkeer en bedrijven. Andere functies, zoals wonen, de gezondheidszorg en onderwijs kunnen hinder ondervinden van geluid.

Hier vindt u informatie over het aspect geluid in relatie tot het omgevingsrecht.

Wijzigingen in de structuur van de subsite geluid

Om meer informatie op meer manieren te ontsluiten past InfoMil de structuur van dit gedeelte van de website de komende tijd aan.

Alle inhoudelijke informatie vindt u nu in het Inhoudelijk dossier geluid. Handleidingen en rekentools vindt u onder "Aan de slag".

Helpdesk geluid

De helpdesk van InfoMil is bereikbaar voor vragen over geluid in relatie tot de Wabo, de Wro en de Wet geluidhinder (uitgezonderd het saneringstraject).

Uitgelicht

boeken

Inhoudelijk dossier geluid

Hier vindt u de beschikbare kennis over het aspect geluid overzichtelijk bij elkaar.

geluid verkeer stad

Kartering en Actieplannen

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt de overheden die geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen.

Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten Activiteitenbesluit vierde tranche in januari en februari 2016

19 oktober 2015Begin oktober 2015 zijn de wijzigingen van het Activiteitenbesluit in het kader van de 'vierde tranche' gepubliceerd. De streefdatum voor inwerkingtreding van de meeste onderdelen is 1 januari 2016. Op 26 januari, 2 en 11 februari 2016 geeft InfoMil daarom voorlichting over de wijzigingen in drie regionale Schakels.

Wijzigingen Activiteitenbesluit ‘vierde tranche’ gepubliceerd

2 oktober 2015Het Wijzigingsbesluit en de Wijzigingsregeling op zijn 1 en 2 oktober 2015 gepubliceerd. Naast het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, wijzigen onder andere onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht. De streefdatum voor inwerkingtreding van de wijzigingen over energiebesparende maatregelen is 1 december 2015. Voor alle overige wijzigingen is dit 1 januari 2016.

Prijsvraag voor een gezonde stad

17 september 2015Wie gaat de uitdaging aan? Tot 30 oktober 2015 kunnen ondernemers, studenten en maatschappelijke organisaties slimme ideeën aandragen voor een gezonde stad. Zoals nieuwe manieren voor het gezonder, schoner en stiller verplaatsen van goederen en mensen in de stad. Om zo de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast te verminderen.

Oplevering onderwerp Geluid na verbouwing site

9 september 2015De website geluid is deze zomer behoorlijk op de schop genomen. Er is een nieuwe structuur gebruikt. Dit was nodig om te voldoen aan uw wens om de informatie meer praktijkgericht beschikbaar te stellen. Op deze manier kunnen we ook meer (nieuwe) informatie op een logische manier presenteren.

Spreadsheet Cwegdek hersteld

18 augustus 2015Het bestand met overzicht van wegdekcorrecties is aangepast. Deze hoort bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding was het herstel van de rekenregels. Daarnaast hebben we er nu 1 spreadsheet met 3 tabbladen van gemaakt, in plaats van drie afzonderlijke bestanden.In tegenstelling tot de voorgaande wijzigingen is er geen nieuw wegdek bijgekomen. Er is in die zin dus inhoudelijk geen wijziging.
speaker swishphotos

Meer informatie