Geluid

Geluid

Inhoud pagina: Geluid

Hier vindt u informatie over regelgeving die betrekking heeft op geluid. De informatie is onderverdeeld in de wetten en regelingen. Daarnaast is apart aandacht voor geluidsbronnen, gebiedsontwikkeling, geluidsgevoelige objecten en regelgeving in ontwikkeling.

  • Voor het voorkomen van geluidhinder door inrichtingen is er de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op basis hiervan zijn in het Activiteitenbesluit voor een groot aantal type inrichtingen algemene regels opgenomen. Voor een aantal typen inrichtingen geldt een vergunningsplicht. Het bevoegd gezag neemt dan geluidvoorschriften op in de omgevingsvergunning.
  • Op grond van de Wabo kan, wanneer er strijdigheid is met het bestemmingsplan, een omgevingsvergunning verleend worden mede gericht op de ruimtelijke inpasbaarheid van de gewenste activiteit. In dat geval speelt naast een akoestische beschouwing in het kader van een goede ruimtelijke ordening is sommige situaties ook de Wet geluidhinder een rol.
  • De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich vooral op de ruimtelijke inpassing van geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) in relatie met belangrijke geluidsbronnen zoals (rail)verkeer en gezoneerde industrieterreinen. Toetsing daaraan vindt plaats in het kader van de omgevingsvergunning, de Wet ruimtelijke ordening en de Tracéwet.
  • Ook in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van gemeenten zijn voorschriften tegen geluidhinder in het ruimtelijk domein te vinden.

Helpdesk geluid

De helpdesk van InfoMil is bereikbaar voor vragen over geluid in relatie tot de Wabo, de Wro en de Wet geluidhinder (uitgezonderd het saneringstraject).
Voor informatie over de sanering (rail)verkeer, de APV, geluid in relatie met bouwregelgeving of omgevingslawaai kunt u terecht bij verschillende andere organisaties.

Uitgelicht

wettenoverzicht GPP

Geluidproductieplafonds Rijksinfra

Per 1 juli 2012 is de wijziging van de Wet milieubeheer tot invoering van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur in werking getreden. Ook de Wet geluidhinder is daarmee flink aangepast.

stiller verkeer

Nieuws Website Stillerverkeer

De website www.stillerverkeer.nl wordt op 1 juli 2014 opgeheven. Informatie over de Reken- en meetvoorschriften vindt u nu op deze site bij de verschillende onderdelen:

De overige kennisproducten van stillerverkeer.nl zijn verhuisd naar CROW.

Nieuws

Verzoek aan provincies om informatie over (spoor)wegen vóór 1 april 2015

17 maart 2015Vóór 1 april 2015 leveren provincies informatie aan bij de minister van Infrastructuur en Milieu in het kader van geluidbelastingkaarten en actieplannen. Dit kan via het contactformulier 'Contact Geluidsbelastingkaarten en actieplannen' van Kenniscentrum InfoMil.

Nieuwe tabellen Cwegdek - februari 2015

13 februari 2015Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op de site van Kenniscentrum InfoMil. Deze horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de publicatie van twee nieuwe rapporten. Deze rapporten zijn ook te vinden op die pagina.

Nieuwe tabellen Cwegdek - april 2015

13 februari 2015Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op de site van Kenniscentrum InfoMil. Deze horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de publicatie van drie nieuwe rapporten. Deze rapporten zijn ook te vinden op die pagina.

Nieuwe tabellen Cwegdek - mei 2015

13 februari 2015Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op de site van Kenniscentrum InfoMil. Deze horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de publicatie van twee nieuwe rapporten en een nieuwe versie van een bestaand rapport.

Nieuwe achtergrondinformatie industrielawaai bij vergunningverlening

5 januari 2015De Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998 is een belangrijk hulpmiddel bij vergunningverlening voor het aspect geluid bij inrichtingen. De toelichtende paragrafen uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uit 1998 zijn geactualiseerd en gepubliceerd op de InfoMil-website.
speaker swishphotos
 

Kenniscentrum InfoMil