Veiligheidsvoorschriften voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen

Bij koelinstallaties worden synthetische of natuurlijke koudemiddelen als koelmedium gebruikt.

In het Activiteitenbesluit zijn eisen opgenomen voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen (ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen zoals propaan). Boven een bepaalde omvang is een Omgevingsvergunning milieu nodig.

De eisen voor koelinstallaties met synthetische koudemiddelen (CFK's, HCFK's en HFK's) zijn in specifieke regelgeving opgenomen. De pagina Koeling geeft hierover meer informatie.

Verder is op bijna alle koelinstallaties het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing. De Inspectie SZW is hiervoor het bevoegde gezag.

Werkingssfeer

De tabellen geven de vindplaats en werkingssfeer voor het in werking hebben van een koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen weer:

Werkingssfeer

Activiteit

Bor bijlage 1

Type C /vergunningplicht

Koelinstallatie

C Categorie 2.7 n

inhoud > 1.500 kg ammoniak (Bevi van toepassing)
C Categorie 2.7 n inhoud > 100 kg propaan/butaan
Vindplaats

Activiteit

Activiteitenbesluit

Activiteitenregeling

Koelinstallatie § 3.2.6 § 3.2.6 (ook voor type C bedrijven)

In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor :

  • koelinstallaties met een inhoud van ten minste 10 kilogram kooldioxide,
  • een koelinstallatie met een inhoud van ten minste 5 kilogram koolwaterstoffen,
  • of een koelinstallatie met een inhoud van ten minste 10 en ten hoogste 1500 kilogram ammoniak.

Definitie 'natuurlijk koudemiddel' in Activiteitenbesluit:
De toepassing als koudemiddel van:

  • koolstofdioxide
  • ammoniak of
  • koolwaterstoffen

niet zijnde

  • een gefluoreerd broeikasgas als bedoeld in EU-Verordening nr. 517/2014 of
  • een gereguleerde stof als bedoeld in EU-Verordening nr. 1005/2009, ozonlaag afbrekende stoffen.

Een koolwaterstof dat als koudemiddel wordt toegepast is bijvoorbeeld propaan.

Voor koelinstallaties met meer dan 100 kilogram propaan of butaan geldt vergunningplicht. Voor een koelinstallatie met meer dan 1.500 kilogram ammoniak gelden de eisen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)naast de vergunningplicht.

Opbouw van de voorschriften

In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor de keuring. Deze eisen gelden aanvullend op het Warenwetbesluit drukapparatuur verplichte keuringsregime. Daarnaast moeten bedrijven met een koelinstallatie de keuringsrapporten en schriftelijke bewijzen van het onderhoud bewaren.

De koelinstallatie wordt ten minste een maal per jaar gecontroleerd op veilig functioneren door een competent persoon met een vakbekwaamheidscertificaat zoals bedoeld in PGS 13 (ammoniak), NPR 7600 ( koolwaterstoffen) of NPR 7601 (kooldioxide).

Voor koelinstallaties met ammoniak gelden enkele voorschriften van PGS 13 (2009).

In een kunstijsbaan met ammoniak als natuurlijk koudemiddel wordt een indirect koelsysteem als bedoeld in hoofdstuk 2.4 van PGS 13 toegepast.

Een koelinstallatie met ammoniak als koudemiddel voldoet ten minste aan de voorschriften van paragraaf 2.5 (uitgezonderd 2.5.6), hoofdstuk 5 en hoofdstuk 8 (uitgezonderd de paragrafen 8.3 en 8.6) van PGS 13.

Een koelinstallatie met koolwaterstoffen als koudemiddel voldoet ten minste aan de voorschriften van paragraaf 5.7, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 (uitgezonderd de paragrafen 8.3 en 8.6) van NPR 7600.

Een koelinstallatie met kooldioxide als koudemiddel voldoet ten minste aan de voorschriften van paragraaf 5.7, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 (uitgezonderd de paragrafen 8.3 en 8.6) van NPR 7601.

Keuring op veilig functioneren

Volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur moet een koelinstallatie (en andere stationaire drukapparatuur) volgens internationale normen worden gekeurd voordat de apparatuur in gebruik wordt genomen. Daarnaast moet volgens een bepaalde frequentie een herkeuring worden uitgevoerd. Het Warenwetbesluit drukapparatuur is direct werkend en de verplichtingen hiervan zijn daarom niet in het Activiteitenbesluit voorgeschreven. Aanvullend hierop is in het Activiteitenbesluit de eis opgenomen dat de koelinstallatie jaarlijks moet worden gecontroleerd op goed en veilig functioneren.

Door de branchevereniging van onderhoudsbedrijven en monteurs is een certificatieregeling ontwikkeld om deze deskundigheid aan te tonen en te waarborgen. Medewerkers van onderhoudsbedrijven en monteurs krijgen alleen een vakbekwaamheidscertificaat als een certificerende instantie heeft geoordeeld dat de vakbekwaamheid voor dat koudemiddel goed getoetst is. In de jaarlijkse preventieve controle- en onderhoudsbeurt wordt beoordeeld of de koelinstallatie goed en veilig functioneert en of onderhoud of reparatie nodig is.

De certificeringsregeling is door de branche (NVKL) ondergebracht bij DNV als certificerende instelling.


Uw onderwerpen