Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

Veiligheid

Inhoud pagina: Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

Wat is de relatie van het Activiteitenbesluit tot het Vuurwerkbesluit?

  • Het Vuurwerkbesluit geldt naast het Activiteitenbesluit 
Lees meer

Wanneer is er sprake van een opslagtank volgens het Activiteitenbesluit?

  • In het algemeen is er sprake van een opslagtank indien een opslagvoorziening voor gas een inhoud heeft van ten minste 150 liter of een opslagvoorziening voor vloeistof een inhoud heeft van ten minste 300 liter.
Lees meer

Vergunningplicht voor verpakte gevaarlijke stoffen geldt volgens het Besluit omgevingsrecht (Bor), Bijlage 1, categorie 4.4 vanaf:

  • 10 ton per opslagvoorziening (sub i onder 1);
  • 20 ton tijdelijke op- en overslag (sub i onder 2 en 3).
Lees meer

De opslag van smeerolie moet voldoen aan eisen uit ministeriële regeling die gaan over de opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen. Die zijn met name ter voorkoming van bodemverontreiniging.

Lees meer

Wat betekent berekenen 'naar rato' in tabel 'te hanteren ondergrenzen en vrijstellingen' van PGS15 wanneer er sprake is van verschillende stoffen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden?

Idem voor artikel 4.6 lid 2 van de Ministeriele Regeling bij het Activiteitenbesluit?

Lees meer

Biodiesel valt onder de definitie van vloeibare brandstof. De opslag van biodiesel in een bovengrondse opslagtank moet voldoen aan de eisen uit de Activiteitenregeling. Dit zijn onder andere diverse voorschriften uit PGS 30 en eisen ter bescherming van de bodem.

Lees meer

De artikelen 2.9 en 2.11 van het Activiteitenbesluit zijn op de opslag van gasolie of afgewerkte olie altijd van toepassing; zo moet voorafgaand aan een activiteit altijd een bodemonderzoek zijn uitgevoerd (‘nulsituatie-onderzoek'). Verder hangen de eisen af van de manier waarop de afgewerkte olie wordt opgeslagen: in een boven- of ondergrondse opslagtank, of in een verpakking.

Lees meer

Nee, afgewerkte olie valt niet onder de definitie van vloeibare brandstof. De opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank moet voldoen aan eisen uit de Activiteitenregeling waaronder diverse voorschriften van PGS 30.

Lees meer

Veel tankstations in Nederland kunnen niet aan de interne afstanden uit de PGS 28 voldoen. De verwijzing hiernaar is abusievelijk in art 3.21 van de Activiteitenregeling opgenomen en  vervalt per 1 januari 2012.

Lees meer

Is PGS15 ook van toepassing op Kga-depots?

Lees meer

De versie van de PGS richtlijn die vermeld staat in Activiteitenregeling artikel 1.2 moet worden gebruikt.

Lees meer

Klopt het dat de PGS15 niet voor winkelruimtes geldt?

Lees meer

Ja, de viscositeitsregel geldt ook voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in verkoopruimten als bedoeld in Activiteitenregeling artikel 4.8. Stoffen waarop de viscositeitsregel van het ADR van toepassing is, vallen niet onder de definitie van ‘gevaarlijke stoffen' in het Activiteitenbesluit. Hiervoor gelden de de eisen uit artikel 4.8 dus niet.

Lees meer

Brandveiligheid wordt voortaan in het Bouwbesluit 2012 geregeld.

Lees meer

De drukontlastvoorziening bij een kooldioxide gasfles is een extra uitgang aan de afsluiter van de gasfles. Die uitgang wordt geblokkeerd door een breekplaatje, een schijfje dat bij een bepaalde druk breekt waardoor de inhoud van de gasfles via die opening kan weglekken. Zo wordt ontploffing van de gasfles door overdruk voorkomen.

Lees meer

Voor het afleveren van bio-ethanol gelden dezelfde eisen als voor het afleveren van gewone benzine. Wel moet de toevoeging van bio-ethanol moet duidelijk zijn aangegeven bij de pomp. Afleveren van pure bio-ethanol moet met maatwerk worden geregeld.

Lees meer

Nee, de afstand van 20 m uit artikel 3.30a van het Activiteitenbesluit geldt alleen voor organische oplosmiddelen.

Lees meer
download PDF
fabriek
 

Kenniscentrum InfoMil