Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Uitgelicht

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Interessant als u voor het eerst te maken krijgt met het Activiteitenbesluit.

wetshandhaving

Wat is een OBM?

Voor een aantal activiteiten hebben bedrijven vooraf toestemming nodig van het bevoegd gezag.

kleuren

Activiteiten

De werkingssfeer en de voorschriften van de ongeveer 100 activiteiten van het Activiteiten-besluit worden hier toegelicht.

connected

Branches

Dit deel van de website geeft informatie op maat voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen.

Nieuws

Wijziging bovengrondse afgewerkte olietanks gepubliceerd

13 oktober 2014Op 16 oktober is de ontwerp-wijziging voor opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks voorgepubliceerd en ter inzage gelegd. Als de wijziging doorgaat, treedt deze per 1 januari 2015 in werking. Dan vervalt de plicht om voor afgewerkte olietanks een (her)keuringscertificaat te hebben. Veel afgewerkte olietanks die nu onder het overgangsrecht vallen, mogen dan ook na 1 januari 2015 in gebruik blijven.

Erkenningsplicht voor werkzaamheden aan bodemenergiesystemen

27 augustus 2014Op 1 oktober 2014 dienen bedrijven die werkzaamheden verrichten aan bodemenergiesystemen hiervoor erkend te zijn door de minister van Infrastructuur en Milieu. De werkzaamheden betreffen het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van het ondergrondse en bovengrondse deel van bodemenergiesystemen.

Uitspraak Raad van State over melding Activiteitenbesluit wekt verwarring op

21 augustus 2014Uitspraak RvS wekt de indruk dat voor een wijziging van een type C bedrijf altijd een vergunning nodig is. Dat is niet zo. Kennelijk wordt bedoeld dat een gemelde wijziging bij een latere wijziging van de vergunning moet worden meegenomen.

Wijzigingsteksten Activiteitenbesluit en –regeling vierde tranche beschikbaar

6 augustus 2014Het ontwerp van de wijzigingen in de Activiteitenregeling in het kader van de 'vierde tranche' uitbreiding van het Activiteitenbesluit is 6 augustus 2014 gepubliceerd. In de vierde tranche komen onder andere ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels en asbestverwijderingsbedrijven onder het Activiteitenbesluit te vallen.

Afgewerkte olietank niet vervangen per 2015

1 augustus 2014Kenniscentrum InfoMil adviseert omgevingsdiensten en ondernemers om te wachten met de vervanging van bovengrondse opslagtanks met afgewerkte olie. Waarschijnlijk vervallen per 1 januari 2015 de certificaatplicht en een aantal andere regels voor deze opslagen. De achtergrond voor de aanpassing is dat afgewerkte olie niet meer als brandbare, maar alleen als bodembedreigende vloeistof wordt gezien.
wetgeving en handhaving
 

Kenniscentrum InfoMil