Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Uitgelicht

boeken

Wijzigingen per 1-1-2016

Beschrijving van de wijzigingen in het kader van de 'vierde tranche'. Met overzichtstabellen en links naar specifieke inhoudelijke informatie.

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Interessant als u voor het eerst te maken krijgt met het Activiteitenbesluit of met een omgevingsvergunning milieu.

meetlint

Maatwerkmogelijkheden

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling geven de mogelijkheid maatwerkvoorschriften te stellen. Het overzicht en de uitleg op deze pagina helpen u om voor uw situatie te bepalen of er maatwerk mogelijk is.

connected

Bor bijlage I onderdeel C

Toelichting op de opbouw van dit onderdeel, waarin is aangegeven:

  • of het een inrichting is
  • of een omgevingsvergunnng milieu nodig is
  • of de provincie bevoegd gezag is

Nieuws

Wijzigingen Activiteitenbesluit ‘vierde tranche’ gepubliceerd

2 oktober 2015Het Wijzigingsbesluit en de Wijzigingsregeling op zijn 1 en 2 oktober 2015 gepubliceerd. Naast het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, wijzigen onder andere onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht. De streefdatum voor inwerkingtreding van de wijzigingen over energiebesparende maatregelen is 1 december 2015. Voor alle overige wijzigingen is dit 1 januari 2016.

Release AIM 1 juli 2015

30 juni 2015Met de release van 1 juli 2015 is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen van het Activiteitenbesluit van de toelaatbare geluidbelasting van woonschepen. Daarnaast hebben we enkele opmerkingen van gebruikers verwerkt.

Wijziging geluid woonschepen per 1 juli 2015

26 juni 2015 | nieuwsberichtOp 1 juli 2015 is het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit gewijzigd voor wat betreft de bescherming van ligplaatsen van woonschepen tegen geluidhinder. Voor ligplaatsen in de zone van gezoneerde industrieterreinen is het geldende overgangsrecht verlengd tot het inwerking treden van de Omgevingswet. In het Activiteitenbesluit is voor ligplaatsen van woonschepen de normering van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal toegestane geluidsniveau met 5 dB(A) verhoogd.

Overzichtspagina eisen voor bovengrondse opslag van diesel

15 juni 2015InfoMil heeft een webpagina gemaakt over de opslagvormen en bijbehorende certificaten voor bovengrondse opslag van diesel. Het onderscheid is belangrijk, omdat de eisen aan de verschillende opslagen anders zijn.

Branche informatie grafisch, horeca en woon- en verblijfsgebouwen geactualiseerd

15 juni 2015InfoMil heeft de informatie uit drie pdf-branchebladen geactualiseerd en omgezet in webpagina's. Per branche is een samenvatting beschikbaar. U kunt per branche alle informatie of een deel omzetten in een pdf.
wetgeving en handhaving