Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Home > Onderwerpen > Integrale regels > Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Inhoud pagina: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Er is geen helpdesk voor inhoudelijke (juridische) aspecten van de Wabo. Bedrijven en particulieren kunnen voor vragen over de Wabo en omgevingsvergunningen terecht bij hun eigen gemeente.

Voor het digitaal indienen is er het Omgevingsloket online (OLO). Daarvoor is wel een helpdesk beschikbaar. Zie de pagina's over OLO.

Uitgelicht

voorschriften

Relatie Omgevingsvergunning milieu met Activiteitenbesluit

Bedrijven met een omgevingsvergunning milieu zijn 'inrichtingen type C' in de zin van het Activiteitenbesluit. Op deze pagina's bespreken we hoe het Activiteitenbesluit naast de vergunning werkt. Voor inrichtingen met IPPC-installaties is er specifieke informatie beschikbaar.

straat-bovenaanzicht

Vragen en antwoorden Wabo:

  • Systematiek
  • Reikwijdte en activiteiten
  • Bevoegd gezag, advisering en vvgb
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Verlening omgevingsvergunning
  • Voorbereidingsprocedure
  • Zienswijzen, bezwaar en beroep
  • Handhaving en toezicht
  • Relatie met andere wetgeving

Nieuws

Wet VTH 14 april 2016 in werking

13 april 2016De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is donderdag 14 april 2016 inwerking getreden. In de wet VTH is de vernieuwing van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving  vastgelegd. Deze wet legt de basis voor 29 omgevingsdiensten.

Wijziging Besluit omgevingsrecht per 8 september 2015

11 september 2015Op 8 september 2015 trad het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tiende tranche (stb. 2015, nr. 323) in werking. Hierdoor is ook het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd.

Wijzingen Wabo per 1 november 2014

21 oktober 2014Overzicht en toelichting op wijzigingen rond de Chw per 1 november 2014
leefomgeving

Standaardteksten omgevingsvergunning

De omgevingsdiensten hebben standaardteksten voor omgevingsvergunningen vastgesteld. Deze teksten kunt u gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen.