Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Home > Onderwerpen > Integrale regels > Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Inhoud pagina: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Er is geen helpdesk voor inhoudelijke (juridische) aspecten van de Wabo. Bedrijven en particulieren kunnen voor vragen over de Wabo en omgevingsvergunningen terecht bij hun eigen gemeente.

Voor het digitaal indienen is er het Omgevingsloket online (OLO). Daarvoor is wel een helpdesk beschikbaar. Zie de pagina's over OLO.

Uitgelicht

voorschriften

Relatie Omgevingsvergunning milieu met Activiteitenbesluit

Bedrijven met een omgevingsvergunning milieu zijn 'inrichtingen type C' in de zin van het Activiteitenbesluit. Op deze pagina's bespreken we hoe het Activiteitenbesluit naast de vergunning werkt. Voor inrichtingen met IPPC-installaties is er specifieke informatie beschikbaar.

straat-bovenaanzicht

Vragen en antwoorden Wabo:

  • Systematiek
  • Reikwijdte en activiteiten
  • Bevoegd gezag, advisering en vvgb
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Verlening omgevingsvergunning
  • Voorbereidingsprocedure
  • Zienswijzen, bezwaar en beroep
  • Handhaving en toezicht
  • Relatie met andere wetgeving

Nieuws

Ontwerpbesluit wijziging Besluit omgevingsrecht gepubliceerd na inwerkingtreding VTH-wet

25 juli 2016Betreft aanpassingen op het gebied van verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Wet VTH 14 april 2016 in werking

13 april 2016De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is donderdag 14 april 2016 inwerking getreden. In de wet VTH is de vernieuwing van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving  vastgelegd. Deze wet legt de basis voor 29 omgevingsdiensten.

Wet VTH treedt waarschijnlijk april 2016 in werking

29 maart 2016De wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) treedt waarschijnlijk per 1 april 2016 in werking. Voor gemeenten en provincies betekent dit dat zij een verordening kwaliteit VTH vastgesteld moeten hebben. De VNG en het IPO hebben daarom een modelverordening kwaliteit VTH opgesteld.

Wetsvoorstel VTH aangenomen door Eerste Kamer

16 december 2015De wet VTH is op 8 december 2015 aangenomen door de Eerste Kamer.

Uitnodiging: reageer op voorstel wijziging Bor

22 oktober 2015Het Wijzigingsbesluit omgevingsrecht wijzigt het Besluit omgevingsrecht (Bor). Tot en met 18 november 2015 kunt u reageren op dit voorstel via het platform voor internetconsultatie. Hier kunt u ook de documenten van het wijzigingsbesluit bekijken. Het ministerie van IenM nodigt u uit om uw reactie te geven.
leefomgeving

Standaardteksten omgevingsvergunning

De omgevingsdiensten hebben standaardteksten voor omgevingsvergunningen vastgesteld. Deze teksten kunt u gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen.