Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Inhoud pagina: Afvalwater

Op het lozen van afvalwater zijn verschillende wetten en besluiten van toepassing. Veel lozingen worden algemeen geregeld met het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen afvalwater buiten inrichtingen. Per 1 januari 2013 zijn, als laatste grote groep, ook de agrarische activiteiten onder het Activiteitenbesluit gebracht.
Op deze website vindt u de informatie over de wet- en regelgeving van afvalwaterlozingen terug in het Handboek Water. Het Handboek Water is zowel via de website van InfoMil als via de website van de Helpdesk Water te raadplegen.

Via de items in 'Uitgelicht' gaat u direct naar de meest relevante informatie over het lozen van afvalwater.

Meer informatie
Voor vragen over het lozen van afvalwater en de van toepassing zijnde regelgeving kunt u onze helpdesk raadplegen. Voor specifieke vragen over lozingen in het oppervlaktewater en vragen over de Waterwet in het algemeen, kunt u terecht bij de Helpdesk Water.

Uitgelicht

handen op elkaar

Regelgeving lozen afvalwater

Informatie over de regelgeving van afvalwaterlozingen.

kas

Activiteiten met afvalwaterlozingen

Overzicht van activiteiten met relevante afvalwaterlozingen.

techint

Technieken

Databank met milieumaatregelen voor afvalwater - Beste Beschikbare Technieken.

mensen-bij-water

Vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden over de regelgeving van afvalwater.

Nieuws

Goed gietwater glastuinbouw

30 november 2012Voor de glastuinbouw is goed gietwater essentieel. De huidige voorziening in gietwater roept steeds meer weerstanden op. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met betrokken partijen een beleidskader 'Goed gietwater glastuinbouw' opgesteld. Hierin wordt geschetst hoe een duurzame voorziening van goed gietwater voor de glastuinbouw vorm kan krijgen.

Lokale overeenstemming doelmatige afvalwaterzuivering

19 april 2012Bij de beoordeling van de doelmatigheid van afvalwaterzuivering en de beste lozingsroute moet niet alleen worden gekeken naar de zuivering bij het bedrijf, maar moet de gehele afvalwaterketen worden betrokken.

Verschenen: Handreiking juridische helderheid grondwaterbeheer

1 februari 2012Op 31 januari is de Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer gepubliceerd. Deze handreiking geeft inzicht in hoe het grondwaterbeheer in juridische zin is geregeld in relatie tot het bodembeheer en de ruimtelijke ordening. In concrete casussen worden de juridische aspecten van specifieke praktijksituaties beschreven.
water

Handboek water

Veel informatie over water en waterbeheer vindt u in het Handboek water dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer". Het handboek is een samenwerking tussen InfoMil en helpdesk water.

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

Training Toezicht op lozingen