Samenwerking tussen overheden

Home > Onderwerpen > Lucht, water, energiebesparing > Handboek water > Thema's > Samenwerking tussen overheden

Samenwerking tussen overheden

Samenwerking tussen overheden

Handboek water

Inhoud pagina: Samenwerking tussen overheden

Waterbeheer is, naast de eigen verantwoordelijkheid van particulieren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit vraagt om samenwerking en het maken van afspraken. Naast samenwerking tussen overheden (publieke partijen) vindt ook samenwerking plaats en worden afspraken gemaakt met private partijen.

Bestuurlijke partijen maken afspraken met elkaar om het waterbeheer doeltreffend te kunnen uitvoeren.  Bijvoorbeeld in het Bestuursakkoord Water zijn afspraken tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen vastgelegd.

Lees meer

Gemeenten en waterschappen zorgen samen voor het omgaan met water in stedelijk gebied, waarbij gemeenten staan voor de inzameling en de waterschappen voor de zuivering.

Lees meer

Doel van de handreiking is het aandragen van voorbeelden om de samenwerking tussen waterschap en gemeenten bij vergunningverlening, toezicht en handhaving bij indirecte lozingen te verbeteren.

De handreiking is er voor de mensen die in de praktijk betrokken zijn bij indirecte lozingen. Het toezicht op indirecte lozingen gebeurt op een manier, waardoor gemeenten en de waterschappen inzicht hebben in het soort afvalwater wat door het riool wordt afgevoerd. Hiermee kunnen problemen met riolering en met de waterzuivering voorkomen worden. Daardoor kan het beheer van de riolering en de zuivering optimaal worden ingeregeld.

Lees meer
water