Samenwerking tussen overheden

Home > Onderwerpen > Lucht, water, energie > Handboek water > Thema's > Samenwerking tussen overheden

Samenwerking tussen overheden

Handboek water

Inhoud pagina: Samenwerking tussen overheden

Waterbeheer is, naast de eigen verantwoordelijkheid van particulieren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit vraagt om samenwerking en het maken van afspraken. Naast samenwerking tussen overheden (publieke partijen) vindt ook samenwerking plaats en worden afspraken gemaakt met private partijen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), provincie Noord-Holland en Waternet ,gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek hebben een gezamenlijk project voor de aanpak van bodemenergiesystemen.

Lees meer

Bestuurlijke partijen maken afspraken met elkaar om het waterbeheer doeltreffend te kunnen uitvoeren.  Bijvoorbeeld in het Bestuursakkoord Water zijn afspraken tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen vastgelegd.

Lees meer

Door de WABO verschuiven bevoegdheden tussen de gemeente, waterschappen en
provincie. Daarnaast zijn ook taken overgedragen aan uitvoeringsorganisaties. Door deze verschuivingen moet het nieuwe bevoegde gezag, of nieuwe organisate taken uitvoeren waarvoor zij de kennis en capaciteit niet in huis heeft. Besloten is om de kennis en capaciteit niet zelf op te bouwen maar in te huren van de voormalige bevoegde gezagen. De onderlinge inhuur is de kern van deze samenwerkingsovereenkomst.

Lees meer

Gemeenten en waterschappen zorgen samen voor het omgaan met water in stedelijk gebied, waarbij gemeenten staan voor de inzameling en de waterschappen voor de zuivering.

Lees meer

In Overijssel zijn regionale uitvoeringsdiensten (RUD) op een andere manier ingericht dan elders in het land. In Overijssel zijn netwerk RUD's ingericht, mensen werken vanuit verschillende werkomgevingen samen in het Wabo domein. Het volledige pakket indirecte lozingen onder de verantwoordelijkheid van de RUD. Binnen de RUD's zijn kennispunten ingericht voor diverse onderwerpen. De waterschappen hebben een gezamenlijke waterkennispunt opgericht en functioneren voor de RUD als een extern kennispunt.

Lees meer

Doel van de handreiking is het aandragen van voorbeelden om de samenwerking tussen waterschap en gemeenten bij vergunningverlening, toezicht en handhaving bij indirecte lozingen te verbeteren.

De handreiking is er voor de mensen die in de praktijk betrokken zijn bij indirecte lozingen. Het toezicht op indirecte lozingen gebeurt op een manier, waardoor gemeenten en de waterschappen inzicht hebben in het soort afvalwater wat door het riool wordt afgevoerd. Hiermee kunnen problemen met riolering en met de waterzuivering voorkomen worden. Daardoor kan het beheer van de riolering en de zuivering optimaal worden ingeregeld.

Lees meer

Het houden van toezicht en het geven van toezichtsadviezen is onderdeel van de totale samenwerking met de twee Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) in Overijssel. Het betreft hier virtuele RUD's waarbij door medewerkers van diverse gemeenten en de provincie worden ingezet om taken uit te voeren voor de RUD's. Er zijn verschillende expertisegebieden waarvan indirecte lozingen er één is. De waterschappen hebben een gezamenlijke waterkennispunt opgericht. Het waterkennispunt is voor de RUD's een extern kennispunt. Doordat in Overijssel een zogeheten takenpakket plus is vastgesteld valt het volledige pakket indirecte lozingen onder de verantwoordelijkheid van de RUD.

Lees meer

Hoe kan toezicht gehouden worden op afvalwater lozingen. Betekent toezicht op lozingen dat alle afvalwaterstromen moeten worden bemonsterd?

Lees meer

Werkafspraken van regionale uitvoeringsdiensten, waterschappen en rioolbeheerders in een deel van Zuid-Holland op operationeel niveau.

Samenwerking wordt beschreven in ‘Plannen van aanplak' bij:

  • afwijkend influent op rwzi(‘s)
  • melding calamiteit of onvoorziene lozing bedrijf
  • lozing van bluswater (afkomstig van brand bij inrichtingen) op rwzi(‘s)
  • lozing van afvalwater wat (mogelijk visueel) niet voldoet aan lozingseisen of -voorschriften uit vergunning of besluit
Lees meer

Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en de Friese gemeenten hebben een gezamenlijke organisatie opgericht voor milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving, genaamd FUMO, wat staat voor Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving. De FUMO is 1 januari 2014 van start gegaan. Bij de FUMO is de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Friese overheden samengebracht. Het belangrijkste doel daarvan is het verhogen van de kennis en kunde, en daarmee de kwaliteit van het werk.

Wetterskip Fryslân neemt mede deel om zo de gezamenlijke (milieu)doelstellingen te behalen en in het bijzonder de bescherming van de doelmatige werking van de 28 eigen RWZI's, en uiteraard een goede waterkwaliteit.

Lees meer
water
 

Kenniscentrum InfoMil