Afstemming waterschappen en gemeenten

Gemeenten en waterschappen zorgen samen voor het omgaan met water in stedelijk gebied, waarbij gemeenten staan voor de inzameling en de waterschappen voor de zuivering. De verantwoordelijkheden rond (afval)waterbeheer zijn in de Wet milieubeheer, de Waterwet en onderliggende uitvoeringsbesluiten verankerd. Uitgangspunt daarbij is samenwerking.

De Handreiking ‘Samenwerken op basis van afspraken' schetst recente ontwikkelingen in regelgeving en praktijk en biedt een stimulans voor verdere samenwerking.

Artikel 3.8 Waterwet ziet op de afstemming van alle watertaken en -bevoegdheden tussen waterschappen en gemeenten, waaronder het zelfstandige beheer van inname, inzameling en zuivering van afvalwater.

De afspraken tussen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) over intensivering van de samenwerking in de afvalwaterketen zijn in 2011 overgenomen in het Bestuursakkoord Water (BAW). In 65 regio's worden de mogelijkheden voor samenwerking in de hele waterketen in kaart gebracht, zijn bestuurlijke afspraken gemaakt en is begonnen met de uitwerking hiervan.

Voorbeelden: