Regelgeving lozingen

Regelgeving lozingen

Regelgeving lozingen

Handboek water

Inhoud pagina: Regelgeving lozingen

Met de vernieuwing van de afvalwaterregelgeving (sinds 2008) zijn de uitvoeringsbesluiten (AMvB's) geordend naar de doelgroep en niet meer naar compartiment waar de lozing plaatsvindt. Omdat elk van de besluiten regels stelt aan de verschillende lozingsroutes (riolering, bodem en oppervlaktewater), is ieder besluit ‘opgehangen' aan de verschillende beheerwetten: de Wet milieubeheer (Wm), de Waterwet,  de Wet bodembescherming (Wbb) en (voor indirecte lozingen) de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De nieuwe generatie lozingenbesluiten, waarmee verreweg de meeste lozingen worden geregeld, vertonen grote overeenkomsten en sluiten naadloos op elkaar. Ze onderscheiden zich van elkaar in de doelgroep waar ze op van toepassing zijn:

De meest risicovolle lozingen vereisen Voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag.

Een aantal besluiten, die vooral van toepassing waren op agrarische activiteiten, zijn per 1 januari 2013 ingetrokken nadat ze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit:

Een aantal categorieën lozingen worden geregeld met specifieke besluiten:

Inhoudelijke informatie over de afvalwaterregelgeving kunt u vinden onder het thema Lozen (van afvalwater) in dit Handboek.

water

Zie ook FAQ's Waterwet