Organisatie waterbeheer

Home > Onderwerpen > Lucht, water, energie > Handboek water > Wetgeving > Waterwet > Organisatie waterbeheer

Organisatie waterbeheer

Handboek water

Inhoud pagina: Organisatie waterbeheer

Waterbeheer is een samenspel van alle bestuurslagen in Nederland. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij taken in medebewind worden uitgevoerd. Dit betekent dat een zo helder mogelijke vastlegging van verantwoordelijkheden van de verschillende bij het waterbeheer betrokken overheden van groot belang is. In de Waterwet heeft dit globaal als volgt plaats gevonden:

  • De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische doelen voor het waterbeheer in Nederland, en voor maatregelen die een nationaal karakter hebben;
  • De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling hiervan naar een regionaal beleidskader en voor strategische doelen op regionaal niveau. Daarbij heeft de provincie operationele taken voor een deel van het grondwaterbeheer. De provincie is geen waterbeheerder in de zin van de Waterwet;
  • De waterbeheerder (de waterschappen voor de regionale watersystemen en het Rijk voor het hoofdwatersysteem) is verantwoordelijk voor het operationele waterbeheer. De waterbeheerder legt de condities vast om de strategische doelstellingen van het waterbeheer te realiseren, bepaalt de concrete maatregelen en voert deze uit;
  • De gemeente heeft slechts enkele taken in het waterbeheer, met name in de vorm van de zorgplichten voor hemelwater en grondwater in het stedelijk gebied. De zorg voor de riolering, die immers effect heeft op de stedelijke waterkwaliteit, behoort ook tot het taakgebied van de gemeente, maar deze opdracht is geregeld in de Wet milieubeheer.

De (afval)waterwetgeving heeft een aantal zorgplichten toegekend aan waterschappen en gemeenten. Waterschappen hebben een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en het watersysteem. Gemeenten hebben zorgplichten voor de inzameling van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De zorgplichten zijn verankerd in verschillende wetten.

Lees meer

In de Waterwet is een regeling voor de zogenaamde waterakkoorden opgenomen. In deze regeling is opgenomen dat beheerders van watersystemen binnen een zelfde stroomgebieddistrict waterakkoorden vaststellen, als dat nodig is voor een samenhangend en doelmatig waterbeheer.

Lees meer

De samenwerking genoemd in de Waterwet  ziet toe op de afstemming van alle watertaken en -bevoegdheden.

Lees meer

De Waterwet maakt een onderscheid in rijkswateren en regionale wateren. Rijkswateren zijn in beheer bij het rijk (Rijkswaterstaat). In bijlagen van het Waterbesluit is aangegeven welke oppervlaktewaterlichamen, inclusief kunstwerken en waterkeringen, dat zijn. In de Watereregeling wordt dit verder uitgewerkt. De overige, regionale, wateren worden beheerd door de waterschappen

Lees meer

Hoofdstuk 3 van de Waterwet heeft betrekking op de organisatie van het waterbeheer in Nederland. Hier zijn bepalingen opgenomen over het toezicht door het hoger gezag. Onder toezicht wordt verstaan het verzamelen van informatie, het beoordelen van die informatie en het eventueel op grond daarvan interveniëren.Het toezicht op het waterbeheer wordt uitgeoefend door de provincies en het rijk volgens het principe 'getrapt toezicht tenzij...'.

Lees meer
download PDF
water
 

Kenniscentrum InfoMil