Zorgplicht zuivering stedelijk afvalwater

Het waterschap heeft de zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater, dat via het openbare vuilwaterriool aan een zuiveringtechnisch werk (rioolwaterzuiveringsinstallatie, RWZI) wordt aangeboden. Deze zorgplicht sluit direct aan op de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater.

In hoofdstuk 3 van de Waterwet is de organisatie van het waterbeheer in Nederland opgenomen. Op grond van artikel 3.4 Waterwet, in samenhang met artikel 1, lid 2 van de Waterschapswet, heeft het waterschap de zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater, dat via het vuilwaterriool in een daartoe bestemde inrichting (RWZI) terecht komt. De feitelijke exploitatie van het zuiveringtechnisch werk (de RWZI) kan worden uitbesteed aan een ander rechtspersoon. Als het waterschap er voor kiest om de feitelijke exploitatie uit te besteden blijft het waterschap wel verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan de lozing worden gesteld.

De zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater kan ook bij een gemeente worden neergelegd, als het waterschap en de betrokken gemeente het daarover eens zijn en als dat doelmatiger is.

De taken van de gemeente en het waterschap komen heel dicht bij elkaar op het terrein van stedelijk afvalwater en daarom zal vaak nauw worden samengewerkt.
Zie: Samenwerking waterschap en gemeente.

Historie

Onder de de voorganger van de Waterwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), was deze zorgplicht opgenomen in artikel 15 van de Wvo.


Uw onderwerpen