Gemeentelijk rioleringsplan

Op grond van artikel 4.22 Wm stelt de gemeenteraad, telkens voor een daarbij vast te stellen periode, een gemeentelijk rioleringplan (GRP) vast.

De gebruikelijke planperiode is 4 jaar, maar de wet laat gemeenten hierin vrij. In het GRP wordt aangegeven waar welke voorzieningen (gescheiden stelsel, gemengd stelsel of anderszins) zijn gerealiseerd of in de planperiode worden gerealiseerd. Met de Wet gemeentelijke watertaken is artikel 4.22 Wet milieubeheer (Wm) per 1 januari 2008 dusdanig gewijzigd dat gemeenten in hun GRP ook expliciet aandacht moeten besteden aan de zorgplichten voor grondwater en hemelwater.

Naast deze directe wettelijke verplichting wordt er een belangrijke rol toebedeeld aan het GRP in de afstemming tussen gemeente en betrokken waterschap, zowel in de rol van waterbeheerder als zuiveringsbeheerder. Essentie is dat Wvo-vergunningen voor lozingen vanuit overstorten en hemelwaterriolen op het oppervlaktewater worden vervangen door algemene regels met verwijzing naar het GRP voor de maatregelen die worden genomen en gepland om deze lozingen zoveel mogelijk te beperken. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat het GRP de bestaande Wvo-vergunningen voor overstorten en lozingen vanuit hemelwaterriolen gaat vervangen. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 3.14 tot en 3.16 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (zie bij dit besluit).

De Wet gemeentelijke watertaken (artikel IV) zegt dat, vijf jaar na het van kracht worden, het GRP moet voldoen aan het aangepaste artikel 4.22 Wm; dat is dus per 1 januari 2013. Vooral het aspect dat in artikel 4.22, lid 2 onder d, wordt genoemd, “de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen en van de in het plan aangekondigde activiteiten”, is in dit verband relevant. In veel van de huidige GRP’s is over dit aspect weinig tot niets terug te vinden. Veelal is die informatie echter wel aanwezig, bijvoorbeeld in het basisrioleringsplan (BRP), het waterplan, of andere gemeentelijke beleidsstukken. Deze plannen of beleidstukken hebben echter geen wettelijke basis waardoor er in de wetgeving niet naar verwezen kan worden. Van belang is dat deze informatie direct gekoppeld wordt aan het GRP, of dat het GRP daarnaar verwijst. Het is op zich niet nodig dat al deze informatie daadwerkelijk in het GRP staat.

De memorie van toelichting met betrekking tot de wijziging van artikel 4.22 Wm uit de Wet gemeentelijke watertaken vindt u hier: Memorie van toelichting bij verbreed GRP. (pdf, 8,1 kB)

Het GRP met aanhangende en onderliggende documenten dient uiteindelijk de informatie te bevatten waarop de waterbeheerder de gemeentelijke lozingen, uit overstorten en hemelwaterriolen, concreet kan toetsen. In de voorbereidingsfase van het GRP kan een waterbeheerder een gemeente over het plan adviseren (artikel 4.23 Wm) en indien de waterbeheerder van oordeel is dat de gemeente onvoldoende tegemoet komt aan de wensen, kan de waterbeheerder zich tot de provincie wenden en om een oordeel vragen. Uiteindelijk heeft de provincie een aanwijzingsbevoegdheid ten aanzien van het GRP.

Als een gemeente niet voldoet aan hetgeen in het GRP is opgenomen handelt de gemeente in strijd met de voorschriften van het Besluit lozen buiten inrichtingen, waarop vanzelfsprekend gehandhaafd kan worden. Als het GRP onvoldoende inzicht in de maatregelen die de gemeente gaat nemen is er kennelijk sprake van een niet adequaat GRP en moet de gemeente daarop aangesproken worden. Het GRP is immers een wettelijk verplicht plan, waar de Wet milieubeheer eisen aan stelt. Voor de toetsing van de inhoud van het lozingenbeleid in het GRP (met aanhangende en onderliggende documenten) kan de handleiding gemeentelijk lozingenbeleid voor afvalwater (pdf, 585 kB) geraadpleegd worden.

Begunstigers van de stichting Rioned kunnen de leidraad Riolering downloaden van de website van Stichting Rioned. In die Leidraad Riolering zijn modules opgenomen die een hulpmiddel vormen voor het opstellen van een GRP.


Uw onderwerpen