Direct werkende regels voor luchtemissies naast het Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Lucht, water, energie > Lucht in het Activiteitenbesluit > Regels naast het Activiteitenbesluit

Direct werkende regels voor luchtemissies naast het Activiteitenbesluit

Lucht in het Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Direct werkende regels voor luchtemissies naast het Activiteitenbesluit

Naast het Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning kunnen direct werkende algemene regels gelden. Voor het aspect lucht gaat het om regels voor stookinstallaties, koudemiddelen en vluchtige organische stoffen. Ook zijn er regels voor luchtkwaliteit.

Hieronder worden deze algemene regels toegelicht voor type A, B en C inrichtingen. Hoofdstuk 12 van de Handleiding bepalen BBT beschrijft de BBT-afweging voor IPPC-installaties in het geval algemene regels van toepassing zijn.

Stookinstallaties

Voor fabrikanten van kachels, luchtverhitters en dergelijke gelden typekeuren, naast het Activiteitenbesluit. Voor inrichtingen type C kan naast (een deel van) het Activiteitenbesluit CO2 Emissiehandel van toepassing zijn. Voor bestaande grote stookinstallaties kan tot 2016 of 2017 oudere regelgeving nog gelden volgens overgangsrecht.

Koudemiddelen

Voorschriften voor synthetische koudemiddelen als (H)CFK's en HFK's staan in direct werkende Europese verordeningen en Nederlandse besluiten. Deze regels zijn direct van toepassing op alle typen inrichtingen. Alleen voor natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak, zijn voorschriften voor type A, B en C opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Vluchtige Organische Stoffen (VOS)

Hieronder staat een kort overzicht van de VOS-regelgeving die kan gelden naast het Activiteitenbesluit. Zie voor meer informatie het branchespecifiek overzicht op de pagina implementatie VOS-beleid.

BOOVV (Verfrichtlijn) 
Voor type B bedrijven geldt een vrijstelling van het bijhouden van een oplosmiddelenboekhouding en het toepassen van emissiereducerende maatregelen, als uitsluitend producten worden toegepast die voldoen aan de EG-richtlijn Verfproducten. Dit is met name van belang voor autospuiterijen.

Regeling op- overslag en distributie benzine (Benzineregeling)
De Benzineregeling is alleen relevant voor type C inrichtingen en stelt technische eisen aan terminals en tankverhuurbedrijven.

Besluit LPG-tankstations milieubeheer
Het Besluit LPG-tankstations is alleen van toepassing op de openbare verkoop van LPG door type C-inrichtingen (dit maakt de inrichting vergunningplichtig). Voor het LPG-tankstationgedeelte van de inrichting zijn de voorschriften direct werkend. De overige aspecten, inclusief  het afleveren van LPG voor eigen gebruik, moeten worden geregeld in de vergunning.

Luchtkwaliteit

De grenswaarden voor Luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer gelden voor iedereen, ook voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. Het Activiteitenbesluit houdt hier rekening mee met het onderbrengen van activiteiten onder het Besluit en door daar waar nodig voorschriften te stellen.

lucht

Vergunning- of maatwerkvoorschriften

ner digi logo uitgelicht

Lucht voorschriften die voor type C inrichtingen niet door algemene regels zijn geregeld, moeten in de vergunning worden opgenomen conform de de Nederlandse emissierichtlijn (NeR). Indien het Activiteitenbesluit de mogelijkheid biedt geldt hetzelfde voor het opstellen van maatwerkvoorschriften voor type B en C.

Voor geurmaatwerk verwijst de NeR naar de systematiek van de Handleiding Geur.

 

Kenniscentrum InfoMil