Jurisprudentie begrip Niet In Betekenende Mate (NIBM)

Jurisprudentie begrip Niet In Betekenende Mate (NIBM)

Jurisprudentie begrip Niet In Betekenende Mate (NIBM)

Luchtkwaliteit

Inhoud pagina: Jurisprudentie begrip Niet In Betekenende Mate (NIBM)

Op deze pagina staat relevante jurisprudentie over luchtkwaliteit, deelonderwerp: het begrip Niet In Betekenende Mate bijdragen (NIBM).

Handig: pdf-creator button pdf creator(linksboven op de webpagina).

Essentie: De gemeente heeft onvoldoende gemotiveerd dat de voorziene school NIBM bijdraagt aan de luchtkwaliteit. De stelling dat de luchtkwaliteit in de autonome situatie voldoet aan de grenswaarden zegt onvoldoende over de ruimte voor extra verkeersbewegingen.

Lees meer

Essentie: In het moederplan zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit reeds afgewogen en is vastgesteld dat de bijdrage van het plan NIBM is. Bij het vaststellen van het uitwerkingsplan is geen ruimte om alle gevolgen voor de luchtkwaliteit opnieuw af te wegen.

Lees meer

Essentie: De NIBM-toets beperkt zich tot de luchtkwaliteitseffecten van de ontwikkelingen in het voorliggende plan/besluit. Als andere toekomstige ontwikkelingen geen onderdeel van dat plan/besluit vormen, hoeven deze niet bij de NIBM-toets betrokken te worden.

Lees meer

Essentie: Bij een veranderingsvergunning is alleen de bijdrage ten gevolge de uitbreiding relevant voor de NIBM-toets luchtkwaliteit, en niet de bijdrage van de inrichting als geheel.

Lees meer

Essentie: Het is aannemelijk dat de verandering van de inrichting NIBM is, want de capaciteit van de inrichting wordt niet uitgebreid.

Lees meer

Essentie: De gemeente kon zich op het standpunt stellen dat een verplaatsing van een agrarisch bedrijf en een geringe uitbreiding daarvan NIBM is. Daarom was geen verdergaand onderzoek naar de luchtkwaliteit nodig.

Lees meer

Essentie: Omdat niet op voorhand is uitgesloten dat de bijdrage in betekenende mate is, moet het aantal extra te verwachten verkeersbewegingen in beeld gebracht worden, waarna kan worden beoordeeld of de NIBM drempelwaarde van 3% wordt overschreden.

Lees meer

Essentie: In de regel zal met een luchtkwaliteitsberekening aannemelijk gemaakt moeten worden dat een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging, dan wel de grenswaarden niet overschreden worden.

Lees meer

Essentie: De gemeente kon zich op het standpunt stellen dat een geringe uitbreiding van de jachthaven en enkele tientallen vierkante meters bedrijfsbebouwing NIBM is, waardoor er geen nader onderzoek naar de luchtkwaliteit nodig was.

Lees meer

Essentie: Het bevoegd gezag heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat door de verhoging en verbreding van de brug de luchtkwaliteit niet in betekenende mate verslechtert.

Lees meer

Essentie: Als een project binnen de kwantitatieve grenzen uit de Regeling NIBM blijft, is geen specifiek luchtkwaliteitsonderzoek vereist.

Lees meer
lucktkwaliteit