Benzineregeling

Benzineregeling

Benzineregeling

VOS

Inhoud pagina: Benzineregeling

De Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer ('Benzineregeling' of 'Benzinedistributieregeling') stelt technische eisen aan terminals en tankverhuurbedrijven die benzine op- en overslaan. Voor de op- en overslag van andere VOS moeten voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning conform BBT (zie ook NeR 3.4.2).

Beste Beschikbare Technieken (BBT) bij IPPC-installaties

Het is goed mogelijk dat met het toepassen van BBT op basis van de BBT-bepaling zoals beschreven in de Handleiding bepalen BBT, het bedrijf een hoger niveau van bescherming van het milieu bereikt dan met het toepassen van de voorschriften van de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer.

In dat geval moet het bevoegd gezag op basis van artikel 2.22 lid 5 van de Wabo voorschriften in de vergunning opnemen die afwijken van de voorschriften van de algemene regel om dit hogere milieubeschermingsniveau te waarborgen.

Eisen aan terminals

Tankverhuurbedrijven zijn terminals die alleen bestemd zijn voor het verhuren van tankcapaciteit aan derden en waarvan de opslaginstallaties mede zijn bedoeld voor het opslaan van andere stoffen dan benzine.

Voor alle terminals zijn in Bijlage I van de Benzineregeling technische eisen opgenomen ten aanzien van opslaginstallaties. Deze eisen betreffen:

  • kleur verf van de buitenwand en het dak van bovengrondse tanks
  • de afdichtingen van tanks met een uitwendig of inwendig drijvend dak (voor de rendementseis van 90 en 95% verwijst de toelichting bij de regeling naar KWS2000 factsheets LF6, LF12 en LF22)
  • ontwerp en onderhoud van inwendig drijvende daken
  • dampterugwinningssystemen

Voor terminals met een doorzet van meer dan 10.000 ton/jaar zijn in Bijlage II van de regeling technische eisen opgenomen ten aanzien van overslaginstallaties. De voorgeschreven maximale gemiddelde concentraties van vluchtige organische stoffen in de afvoer van een dampterugwinningseenheid zijn:

  • 10 g/Nm3 gedurende één uur in het geval van belading van tankwagens of mobiele tanks die per spoor worden vervoerd
  • 20 g/Nm3 gedurende één uur in het geval van belading van schepen

De emissie van een dampterugwinnings- of dampverbrandingsinstallatie moet tenminste eenmaal per drie jaar worden gemeten. De eisen aan deze metingen staan ook in Bijlage II van de regeling.
Verder worden voor terminals met een doorzet van meer dan 10.000 ton/jaar eisen gesteld aan laadportalen.

Bij tankverhuurbedrijven mag, in geval van belading van schepen, de gemiddelde concentratie van dampen in de afvoer van een dampterugwinningseenheid, die tevens wordt gebruikt voor andere koolwaterstoffen dan benzine of benzinecomponenten, maximaal 35 g/Nm3 bedragen (in plaats van 20 g/Nm3). Tankverhuurbedrijven zijn terminals die alleen bestemd zijn voor het verhuren van tankcapaciteit aan derden en waarvan de opslaginstallaties mede zijn bedoeld voor het opslaan van andere stoffen dan benzine.

Ontgassingsverbod benzine binnenvaart

Sinds 1 januari 2006 is voor raffinaderijen en terminals het beladen en het laten beladen van ladingtank van een binnenvaartschip met een andere stof dan benzine verboden, tenzij één van de volgende situaties van toepassing is:

  • de ladingtank van het binnenvaartschip aangesloten is op de dampverwerkingsinstallatie
  • uit het ladingjournaal blijkt dat de drie voorgaande ladingen geen benzine waren of de desbetreffende ladingtank bij de voorafgaande belading voor meer dan 95% gevuld was met een andere stof dan benzine
  • uit het ladingjournaal blijkt dat de ladingtank door een exploitant van een ontgassings-DVI gasvrij van benzine is gemaakt, waarbij de dampconcentratie, gemeten op een representatief punt in de leiding van de ladingtank naar de ontgassings-DVI, bij standaardomstandigheden gedurende 30 minuten minder dan 3,5 g/m3 heeft bedragen
  • het schip met toestemming van het bevoegd gezag naar de buitenlucht ontgast is van benzine

De laatste mogelijkheid zal alleen benut kunnen worden in het geval van calamiteiten.

Het ontgassingsverbod is geregeld in de Regeling benzinevervoer in mobiele tanks 2006 (Verkeer en Waterstaat) en de Wijziging Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer (VROM). Het totale verbod op ontgassen van benzinedampen geldt in alle Rijnstaten.

In het Praktijkblad Handhaving ontgassingsverbod van benzine in de binnenvaart vindt de handhaver welke mogelijkheden er zijn bij controles op naleving van het ontgassingsverbod. Zie voor meer informatie over handhaving van het ontgassingsverbod de rechterkolom.

Ontgassen binnenvaartschepen

Een bron van VOS-emissies buiten Wet milieubeheer (Wm)-inrichtingen, is het ontgassen van schepen tijdens de vaart. Nadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimen te ontdoen van restanten van die lading. Dit is over het algemeen toegestaan, behalve voor benzine, maar leidt de laatste jaren tot klachten van omwonenden.

Sinds 2006 is het verboden benzine uit binnenvaartschepen te ontgassen. De taken van het Wm bevoegd gezag liggen vooral op het gebied van handhaving van tankuitvoeringen en dampverwerkingsinstallaties.

De komende jaren wordt het ontgassen van bepaalde andere ladingsdampen mogelijk ook verboden. In mei 2014 is hierover bestuurlijke overeenstemming bereikt. Overeenstemming is er over de uitwerking van een samenhangend pakket van internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen.

De maatregelen bestaan uit een convenant met het bedrijfsleven op nationaal en regionaal niveau en verbodsbepalingen in internationale, nationale, regionale en lokale regelgeving. Het pakket treedt vanaf 2015 in werking en is naar verwachting in 2018-2020 volledig gerealiseerd.

In 2013 zijn de emissies in kaart gebracht op basis van berekeningen. Ook zijn er indicatieve metingen verricht en is de toepassing van technieken onderzocht. Zie voor meer achtergrond informatie de presentaties van een seminar uit april 2014 en een workshop uit 2012.

Implementatie in Nederland

De Benzineregeling is één van de regelingen waarmee de Europese richtlijn betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations (94/63/EG) is geïmplementeerd. Deze richtlijn heeft tot doel de emissies van benzine vrijkomend bij de opslag en distributie van benzine te voorkomen en beperken.

Naast de regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer is de richtlijn geïmplementeerd via de bovengenoemde Regeling benzinevervoer in mobiele tanks en voor benzinestations in het Activiteitenbesluit. De stage I eisen uit de Benzineregeling zijn niet meer van toepassing omdat alle afleveren van benzine aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, in zowel type B als C inrichtingen, sinds 2012 onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit valt.

lucht

Handhaving ontgassingsverbod

Voor de handhaving van het ontgassingsverbod van benzine voor de binnenvaart zijn de volgende presentaties van  InfoMil, het  toenmalige ministerie van V&W en Rijkswaterstaat bruikbaar.