Vervangingsregelingen Arbeidsomstandigheden

Home > Onderwerpen > Lucht, water, energiebesparing > Stoffen naar de lucht > VOS > Vervangingsregelingen Arbeidsomstandigheden

Vervangingsregelingen Arbeidsomstandigheden

Vervangingsregelingen Arbeidsomstandigheden

VOS

Inhoud pagina: Vervangingsregelingen Arbeidsomstandigheden

Vluchtige organische stoffen zijn schadelijk voor het milieu, maar kunnen dit ook voor de gezondheid zijn. Om deze reden zijn in het kader van het milieu én arbeidsomstandigheden veel regels met betrekking tot het gebruik van VOS. Vanuit beide vakgebieden kunnen deze regels van toepassing zijn, die momenteel beide aan verandering onderhevig zijn. 
Zo is de Arbeidsomstandighedenwet met ingang van 1 januari 2007 gewijzigd. In het kader van de arbeidsomstandighedenregeling zijn de afgelopen jaren voor de een aantal branches of activiteiten vervangingsregelingen opgesteld: Verven en lijmen in binnensituaties, Grafische sector, Autospuiterijen en Timmerindustrie

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet
Met ingang van 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet in Nederland gewijzigd. Hierdoor hebben werkgevers en werknemers meer mogelijkheden om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze aan de wetgeving voldoen. De overheid zorgt voor een helder wettelijk kader met zo veel mogelijk doelvoorschriften, werkgevers en werknemers maken afspraken over de wijze waarop zij hieraan kunnen voldoen. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in zogenoemde arbocatalogi. Deze arbocatalogi zullen uiteindelijk de bestaande beleidsregels gaan vervangen. Op de website Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u lezen wat de belangrijkste wijzigingen zijn van de nieuwe Arbowet en wat deze wet concreet inhoudt.

Vervangingsregeling verven en lijmen in binnensituaties
Op 1 januari 2000 is in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit de vervangingsregeling Lijmen en verven in binnensituaties van kracht geworden. Lijmen nogen maximaal 5 gram vluchtige organische stof (VOS) per kg product bevatten. Muurverven die in binnensituaties worden toegepast mogen maximaal 60 gram VOS per liter product bevatten terwijl overige verven watergedragen moeten zijn en maximaal 100 gram VOS per liter product mogen bevatten.

Vervangingsregelingen grafische sector
Per 1 oktober 2000 is voor de grafische sector een vervangingsregeling van kracht. Voor de grafische sector worden hierin voor de offset, zeefdruk, illustratiediepdruk en verpakkings-en flexodrukkerijen eisen gesteld aan de gebruikte reinigingsmiddelen (en de inkten bij zeefdruk en verpakkings- en flexodrukkerijen). Daarnaast worden voor de offset ook eisen gesteld aan het maximum gehalte isopropylalcohol in vochtwater. Deze maatregelen komen vrijwel geheel overeen met maatregelen die in het kader van de milieubeleidsovereenkomst zijn afgesproken. De verschillende onderdelen van deze vervangingsregeling zijn hier te downloaden:

Vervangingsregeling autospuiterijen
Sinds 1 oktober 2000 is voor de autoschadeherstelbranche de vervangingsregeling Herstellen autoschade van kracht. Voor de autoschadeherstelbranche betreft het eisen aan het VOS-gehalte van de gebruikte producten waaronder reinigers, primers en lakken. Deze eisen zijn identiek aan de eisen die in het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen Wms zijn vastgelegd.

Vervangingsregeling timmerindustrie
Met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling is per 1 december 2006 ook de vervangingsregeling Coating van timmerwerk in binnensituaties (van 1 maart 2004) opgenomen in de Arbeidsomstandighedenregeling. Op grond van deze regeling moeten in binnensituaties voor het aanbrengen van een coating op houten delen van nieuw vervaardigde buitendeuren, kozijnen, ramen, binnenspouwbladen, gevelvullende elementen en overig geveltimmerwerk producten worden gebruikt met een maximum gehalte van 150 gram VOS per liter gebruiksklaar product. Ook voor het aanbrengen van een coating op delen van nieuw vervaardigde houten binnentrappen, geldt een eis van maximaal 150 gram VOS/liter gebruiksklaar product. Voor beide activiteiten geldt een uitzondering voor houtsoorten (zoals merbau) waarbij door het aanbrengen van de coating de inhoudstoffen kunnen vrijkomen.

lucht