Landbouw, tuinbouw

Home > Onderwerpen > Landbouw, tuinbouw

Landbouw, tuinbouw

Inhoud pagina: Landbouw, tuinbouw

De branche land- en tuinbouw is groot en heeft een belangrijke maatschappelijke en economische rol in ons land. Om de nadelige milieugevolgen van deze branche zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen, is er uitgebreide milieuwetgeving. Op dit deel van de site vindt u informatie over deze wetgeving.

Met vragen kunnen overheden contact opnemen met de helpdesk van InfoMil.

koe herkauwt in zomerweide

Het laatste landbouwnieuws voor u op een rij.

Lees meer

Bij de branche land- en tuinbouw (de agrarische bedrijven) kunnen een omgevingsvergunning milieu en/of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM of ook wel i-vergunning genoemd) nodig zijn. Hier vindt u meer informatie. Daarnaast gaan we op dit deel van de site in op het begrip inrichting specifiek voor land- en tuinbouw en de betekenis van IPPC (nu RIE) voor veehouderijen.

Lees meer

Alle agrarische inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit. Daarin staan voor veel agrarische activiteiten milieuregels. Hier vindt u een overzicht van de inhoudelijke eisen in de artikelen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, en eisen voor de melding.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit stelt regels aan het opslaan van vaste mest en aan het opslaan van drijfmest. Voor het bewerken en verwerken van mest zijn geen specifieke voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. De Handleiding bewerken en verwerken van mest op boerderijschaal en de Handreiking (co-)vergisting zijn opgesteld om het bevoegd gezag bij de beoordeling van een aanvraag te helpen.

Lees meer

Ammoniak van agrarische bedrijven wordt geregeld in het Activiteitenbesluit, in de Wet ammoniak en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij in het Besluit huisvesting en het gedoogbeleid zoals het Actieplan ammoniak. Op dit deel van de site vindt u informatie over deze regelgeving, zowel voor bedrijven die in hun geheel onder het Activiteitenbesluit vallen als bedrijven die daarnaast een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor IPPC-bedrijven gelden voor ammoniak specifieke regels (BBT).

Lees meer

Bij een omgevingsvergunning voor een veehouderij moet de emissie van fijn stof getoetst worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Voor veehouderijen die géén omgevingsvergunning nodig hebben, gaat de toetsing aan fijn stof via de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) fijn stof.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit bevat voorschriften voor het beoordelen van geur van agrarische activiteiten van alle bedrijven. Alleen voor het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit niet voor alle bedrijven: voor type C-bedrijven (zoals IPPC-bedrijven) gaat de toets via de omgevingsvergunning milieu aan de Wet geurhinder en veehouderij.

Lees meer

Wilt u meer weten over volksgezondheid, regelgeving voor kadavers, energiebesparing bij veehouderijen, bevoegd gezag bij brijvoer en gedogen, kijk dan op deze pagina. U vindt hier ook de publicatie 'Noodsituatie bij agrarische bedrijven".

Lees meer

Voor agrarische bedrijven geldt regelgeving om de natuur te beschermen. Hier vindt u een overzicht welke informatie hierover op onze site te vinden is.

Lees meer

Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins, het Besluit akkerbouw en het Besluit mestbassins zijn alle inmiddels vervallen. Op dit gedeelte van de site vindt u informatie over deze voormalige agrarische AMvB's.

Lees meer

Via deze rubriek "Overheden voor overheden" krijgen milieu-ambtenaren de kans om informatie met andere overheden uit wisselen.

Lees meer
agrarisch

Na de zomer interessante opleidingen bij de Omgevingsacademie NL

handen schakels 210x210

Onder meer nieuwe trainingen, zoals

  • Toezicht op glastuinbouwbedrijven
  • Verdieping veehouderijen in het Activiteitenbesluit
 

Kenniscentrum InfoMil