Landbouw, tuinbouw

Home > Onderwerpen > Landbouw, tuinbouw

Landbouw, tuinbouw

Inhoud pagina: Landbouw, tuinbouw

De agrarische sector is groot en heeft een belangrijke maatschappelijke en economische rol in ons land. Om de nadelige milieugevolgen van deze sector zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen, is er uitgebreide milieuwetgeving.

Narcis

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit.

Daarnaast hebben sommige bedrijven, zoals IPPC-bedrijven, een omgevingsvergunning milieu nodig. Voor veehouderijen met een omgevingsvergunning milieu geldt speciale wetgeving voor ammoniak en geur. Namelijk de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij. Verder gelden grenswaarden voor fijn stof uit de Wet milieubeheer. In een aantal gevallen is een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig voor milieu-effectrapportage of voor fijn stof.

Los daarvan geldt voor veehouders het Besluit huisvesting. In het Actieplan ammoniak staat landelijk gedoogbeleid, onder andere voor stoppende bedrijven (stoppersmaatregelen).

Het Activiteitenbesluit is sinds 1 januari 2013 ook van toepassing op agrarische bedrijven. Bijvoorbeeld voor veehouderijen, agrarische loonwerkers, akkerbouwbedrijven, bedrijven met open teelt, bedekte teelt of glastuinbouw, kinderboerderijen, en andere agrarische activiteiten. Vanaf 1 januari 2013 is ook de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) ingevoerd voor het houden van bepaalde aantallen dieren.

Lees meer

Ammoniak van agrarische bedrijven wordt geregeld in het Activiteitenbesluit, in de Wet ammoniak en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij in het Besluit huisvesting en het gedoogbeleid zoals het Actieplan ammoniak. Op dit deel van de site vindt u informatie over deze regelgeving, zowel voor bedrijven die in hun geheel onder het Activiteitenbesluit vallen als bedrijven die daarnaast een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor IPPC-bedrijven gelden voor ammoniak specifieke regels (BBT).

Lees meer

Het Activiteitenbesluit bevat voorschriften voor het beoordelen van geur van agrarische activiteiten van alle bedrijven. Alleen voor het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit niet voor alle bedrijven: voor type C-bedrijven (zoals IPPC-bedrijven) gaat de toets via de omgevingsvergunning milieu aan de Wet geurhinder en veehouderij.

Lees meer

Bij een omgevingsvergunning voor een veehouderij moet de emissie van fijn stof getoetst worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Voor veehouderijen die géén omgevingsvergunning nodig hebben, gaat de toetsing aan fijn stof via de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) fijn stof. 

Voor de beoordeling is de Handreiking fijn stof en veehouderijen opgesteld.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit stelt regels aan het opslaan van vaste mest en aan het opslaan van drijfmest. Voor het bewerken en verwerken van mest zijn geen specifieke voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. De Handleiding bewerken en verwerken van mest op boerderijschaal en de Handreiking (co-)vergisting zijn opgesteld om het bevoegd gezag bij de beoordeling van een aanvraag te helpen.

Lees meer

Voor agrarische bedrijven geldt regelgeving om de natuur te beschermen. Hier vindt u een overzicht welke informatie hierover op onze site te vinden is.

Lees meer

Op dit deel van de site staat juridische informatie over landbouw. Het gaat om juridische aspecten die niet bij andere landbouwonderwerpen op de site staan.

Lees meer

Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins, het Besluit akkerbouw en het Besluit mestbassins zijn alle inmiddels vervallen. Op dit gedeelte van de site vindt u informatie over deze voormalige agrarische AMvB's.

Lees meer
download PDF
agrarisch

OmgevingsAcademie NL Verdieping Veehouderijen in het Activiteitenbesluit

handen schakels 180 x 65


Op 25 maart en 1 april begint de eerste editie van 2014
Schrijf u snel in.

Het laatste landbouw nieuws

Direct naar stalbeschrijvingen

 

Kenniscentrum InfoMil