Landbouw, tuinbouw

Home > Onderwerpen > Landbouw, tuinbouw

Landbouw, tuinbouw

Inhoud pagina: Landbouw, tuinbouw

De agrarische sector is groot en heeft een belangrijke maatschappelijke en economische rol in ons land. Om de nadelige milieugevolgen van deze sector zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen, is er uitgebreide milieuwetgeving.

Bloeiende appelboom in de Betuwe

Agrarische bedrijven hebben te maken met milieuregelgeving. Inrichtingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit, al dan niet naast de omgevingsvergunning milieu. Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets kan nodig zijn. Extra eisen gelden, als er een IPPC-installatie aanwezig is. Hier leest u meer over deze systematiek.

Lees meer

Alle agrarische inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit. Daarin staan voor veel agrarische activiteiten milieuregels. Hier vindt u een overzicht van de inhoudelijke eisen in de artikelen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Lees meer

Het begrip inrichting uit de Wet milieubeheer staat centraal bij milieuwetgeving over agrarische bedrijven. Bijvoorbeeld de Wet geurhinder en veehouderij of het Activiteitenbesluit. Hier vindt u informatie over het begrip inrichting.

Lees meer

Hier vindt u informatie over de vergunningverlening bij veehouderijen. Het gaat om de omgevingsvergunning milieu en om de omgevingsvergunning beperkte milieutoets. U vindt hier ook informatie over de wetgeving van vóór 1 januari 2013. Dit kan relevant zijn voor langlopende procedures en oude vergunningen.

Lees meer

Hier vindt u informatie over de IPPC-richtlijn bij veehouderijen. IPPC staat voor Integrated Prevention Pollution and Control. De IPPC-richtlijn is inmiddels opgegaan in de Richtlijn industrïële emissies.

Lees meer

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is bij veehouderijen nodig bij bepaalde aantallen landbouwhuisdieren. Het gaat om de OBM voor fijn stof en de OBM voor milieueffectrapportage.

Lees meer

Hier vindt u informatie over stalsystemen bij veehouderijen. voor veel stallen zijn er systeembeschrijvingen (leaflets). Het gaat om stallen voor landbouwhuisdieren.

Lees meer

Ammoniak van agrarische bedrijven wordt geregeld in het Activiteitenbesluit, in de Wet ammoniak en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij in het Besluit huisvesting en het gedoogbeleid zoals het Actieplan ammoniak. Op dit deel van de site vindt u informatie over deze regelgeving, zowel voor bedrijven die in hun geheel onder het Activiteitenbesluit vallen als bedrijven die daarnaast een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor IPPC-bedrijven gelden voor ammoniak specifieke regels (BBT).

Lees meer

Bij een omgevingsvergunning voor een veehouderij moet de emissie van fijn stof getoetst worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Voor veehouderijen die géén omgevingsvergunning nodig hebben, gaat de toetsing aan fijn stof via de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) fijn stof.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit bevat voorschriften voor het beoordelen van geur van agrarische activiteiten van alle bedrijven. Alleen voor het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit niet voor alle bedrijven: voor type C-bedrijven (zoals IPPC-bedrijven) gaat de toets via de omgevingsvergunning milieu aan de Wet geurhinder en veehouderij.

Lees meer

Voor agrarische bedrijven geldt regelgeving om de natuur te beschermen. Hier vindt u een overzicht welke informatie hierover op onze site te vinden is.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit stelt regels aan het opslaan van vaste mest en aan het opslaan van drijfmest. Voor het bewerken en verwerken van mest zijn geen specifieke voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. De Handleiding bewerken en verwerken van mest op boerderijschaal en de Handreiking (co-)vergisting zijn opgesteld om het bevoegd gezag bij de beoordeling van een aanvraag te helpen.

Lees meer

Hier staan vragen en antwoorden over andere onderwerpen die met landbouw te maken hebben.

Lees meer

Via deze rubriek "Overheden voor overheden" krijgen milieu-ambtenaren de kans om informatie met andere overheden uit wisselen.

Lees meer

Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins, het Besluit akkerbouw en het Besluit mestbassins zijn alle inmiddels vervallen. Op dit gedeelte van de site vindt u informatie over deze voormalige agrarische AMvB's.

Lees meer
download PDF
agrarisch

OmgevingsAcademie NL Verdieping Veehouderijen in het Activiteitenbesluit

handen schakels 180 x 65


Op 25 maart en 1 april begint de eerste editie van 2014
Schrijf u snel in.

Het laatste landbouw nieuws

Direct naar stalbeschrijvingen

 

Kenniscentrum InfoMil