Landbouw, tuinbouw

Home > Onderwerpen > Landbouw, tuinbouw

Landbouw, tuinbouw

Inhoud pagina: Landbouw, tuinbouw

De land- en tuinbouw branche is groot en speelt een belangrijke maatschappelijke en economische rol in ons land. Om de nadelige milieugevolgen van deze branche zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen, is er uitgebreide milieuwetgeving. Op dit deel van de website vindt u informatie over deze wetgeving.

koeien in de herfst in de wei

Komt u er met deze informatie niet uit?

Overheden kunnen met vragen over de milieuregelgeving bij land- en tuinbouw contact opnemen met de helpdesk landbouw van InfoMil.

Daarvoor stuurt u een e-mail naar de helpdesk van InfoMil.

Het laatste landbouwnieuws voor u op een rij.

Lees meer

Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins, het Besluit akkerbouw en het Besluit mestbassins zijn alle inmiddels vervallen. Op dit gedeelte van de site vindt u informatie over deze voormalige agrarische AMvB's.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor agrarische bedrijven. Een aantal bedrijven heeft daarnaast een omgevingsvergunning milieu nodig. Verder kan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig zijn, is het van belang of een bedrijf een 'IPPC-installatie' heeft en geldt regelgeving op het gebied van ammoniak, geur en fijn stof. Hier vindt u een overzicht.

Lees meer

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM of i-vergunning) is bij veehouderijen nodig bij bepaalde aantallen landbouwhuisdieren. Het gaat om de OBM voor fijn stof en de OBM voor milieueffectrapportage.

Lees meer

Inrichtingen type C hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. Hier vindt u meer over deze omgevingsvergunning milieu en het verlenen ervan. Er staat ook informatie over de milieuvergunning van de Wet milieubeheer, omdat dit nog van belang kan zijn voor bijvoorbeeld het bepalen van vergunde rechten.

Lees meer

Voor IPPC-installaties geldt een aantal extra regels. Het gaat hier om het houden van grote aantallen varkens of pluimvee. Hier vindt informatie over de toepassing van de IPPC-Richtlijn (inmiddels opgegaan in de Richtlijn Industriële Emissies) bij deze veehouderijen.

Lees meer

Het (intensief) houden van dieren geeft risico's voor de gezondheid van mens en dier. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning milieu moet het bevoegd gezag hiermee rekening houden. Daarnaast is er regelgeving over kadavers - ook die kunnen gevaar opleveren voor mens en dier.

Lees meer

Alle agrarische inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit. Daarin staan voor veel agrarische activiteiten milieuregels. Hier vindt u een overzicht van de inhoudelijke eisen in de artikelen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, en eisen voor de melding.

Lees meer

Ammoniak van agrarische bedrijven wordt geregeld in het Activiteitenbesluit, in de Wet ammoniak en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij in het Besluit huisvesting en het gedoogbeleid zoals het Actieplan ammoniak. Op dit deel van de site vindt u informatie over deze regelgeving, zowel voor bedrijven die in hun geheel onder het Activiteitenbesluit vallen als bedrijven die daarnaast een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor IPPC-bedrijven gelden voor ammoniak specifieke regels (BBT).

Lees meer

Bij een omgevingsvergunning voor een veehouderij moet de emissie van fijn stof getoetst worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Voor veehouderijen die géén omgevingsvergunning nodig hebben, gaat de toetsing aan fijn stof via de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) fijn stof.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit bevat voorschriften voor het beoordelen van geur van agrarische activiteiten van alle bedrijven. Alleen voor het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit niet voor alle bedrijven: voor type C-bedrijven (zoals IPPC-bedrijven) gaat de toets via de omgevingsvergunning milieu aan de Wet geurhinder en veehouderij.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit stelt regels aan het opslaan van vaste mest en aan het opslaan van drijfmest. Voor het bewerken en verwerken van mest zijn geen specifieke voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. De Handleiding bewerken en verwerken van mest op boerderijschaal en de Handreiking (co-)vergisting zijn opgesteld om het bevoegd gezag bij de beoordeling van een aanvraag te helpen.

Lees meer

Voor agrarische bedrijven geldt regelgeving om de natuur te beschermen. Hier vindt u een overzicht welke informatie hierover op onze site te vinden is.

Lees meer

Via deze rubriek "Overheden voor overheden" krijgen milieu-ambtenaren de kans om informatie met andere overheden uit wisselen.

Lees meer
agrarisch

Ga direct naar:

 

Kenniscentrum InfoMil