Landbouw, tuinbouw

Home > Onderwerpen > Landbouw, tuinbouw

Landbouw, tuinbouw

Landbouw, tuinbouw

Inhoud pagina: Landbouw, tuinbouw

De land- en tuinbouw branche is groot en speelt een belangrijke maatschappelijke en economische rol in ons land. Om de nadelige milieugevolgen van deze branche zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen, is er uitgebreide milieuwetgeving. Op dit deel van de website vindt u informatie over deze wetgeving.

Kweekgoed Koe Mestvergister

Het laatste landbouwnieuws voor u op een rij.

Lees meer

Uitleg over de systematiek van milieuregelgeving voor agrarische bedrijven.

Lees meer

Overzicht van de eisen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling voor agrarische bedrijven.

Lees meer

Veehouderijen hebben voor ammoniak te maken met Activiteitenbesluit, Wet ammoniak en veehouderij, Regeling ammoniak en veehouderij, Besluit huisvesting, BBT en gedoogbeleid (Actieplan ammoniak).

Lees meer

Het Activiteitenbesluit bevat voorschriften voor het beoordelen van geur van agrarische activiteiten van alle bedrijven. Alleen voor het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit niet voor alle bedrijven: voor type C-bedrijven (zoals IPPC-bedrijven) gaat de toets via de omgevingsvergunning milieu aan de Wet geurhinder en veehouderij.

Lees meer

Bij een omgevingsvergunning voor een veehouderij moet de emissie van fijn stof getoetst worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Voor veehouderijen die géén omgevingsvergunning nodig hebben, gaat de toetsing aan fijn stof via de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) fijn stof.

Lees meer

Het (intensief) houden van dieren geeft risico's voor de gezondheid van mens en dier. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning milieu moet het bevoegd gezag hiermee rekening houden. Daarnaast is er regelgeving over kadavers - ook die kunnen gevaar opleveren voor mens en dier.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit stelt regels aan het opslaan van vaste mest en aan het opslaan van drijfmest. Voor het bewerken en verwerken van mest zijn geen specifieke voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. De Handleiding bewerken en verwerken van mest op boerderijschaal en de Handreiking (co-)vergisting zijn opgesteld om het bevoegd gezag bij de beoordeling van een aanvraag te helpen.

Lees meer

Voor agrarische bedrijven geldt regelgeving om de natuur te beschermen. Hier vindt u een overzicht welke informatie hierover op onze site te vinden is.

Lees meer

Hier vindt u informatie over ruimtelijke ordening voor zover het gaat om agrarische bedrijven.

Lees meer

Hier vindt u informatie over de voormalige agrarische AMvB's (Besluit landbouw, Besluit glastuinbouw, Besluit mestbassins, Besluit akkerbouw en Besluit mestbassins) en Richtlijnen Mestbassins. 

Lees meer

Via deze rubriek "Overheden voor overheden" krijgen milieu-ambtenaren de kans om informatie met andere overheden uit wisselen.

Lees meer
agrarisch

Nieuw vanaf 1 augustus 2015

Ga direct naar

Meer over OBM (Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets)