Landbouw, tuinbouw

Home > Onderwerpen > Landbouw, tuinbouw

Landbouw, tuinbouw

Landbouw, tuinbouw

Inhoud pagina: Landbouw, tuinbouw

De land- en tuinbouw branche is groot en speelt een belangrijke maatschappelijke en economische rol in ons land. Om de nadelige milieugevolgen van deze branche zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen, is er uitgebreide milieuwetgeving. Op dit deel van de website vindt u informatie over deze wetgeving.

Kweekgoed Koe Mestvergister

Het laatste landbouwnieuws voor u op een rij.

Lees meer

Uitleg over de systematiek van milieuregelgeving voor agrarische bedrijven.

Lees meer

Overzicht van de eisen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling voor agrarische bedrijven.

Lees meer

Veehouderijen hebben voor ammoniak te maken met Activiteitenbesluit, Wet ammoniak en veehouderij, Regeling ammoniak en veehouderij, Besluit huisvesting, BBT en gedoogbeleid (Actieplan ammoniak).

Lees meer

Het Activiteitenbesluit bevat voorschriften voor het beoordelen van geur van agrarische activiteiten van alle bedrijven. Alleen voor het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit niet voor alle bedrijven: voor type C-bedrijven (zoals IPPC-bedrijven) gaat de toets via de omgevingsvergunning milieu aan de Wet geurhinder en veehouderij.

Lees meer

Bij een omgevingsvergunning voor een veehouderij moet de emissie van fijn stof getoetst worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Voor veehouderijen die géén omgevingsvergunning nodig hebben, gaat de toetsing aan fijn stof via de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) fijn stof.

Lees meer

Het houden van dieren kan gevaar opleveren voor omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de verspreiding van endotoxinen of zoönosen. Mensen kunnen ziek worden, dieren kunnen ziek worden.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit stelt regels aan het opslaan van vaste mest en aan het opslaan van drijfmest. Ook voor het kleinschalig vergisten van mest zijn voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. Voor andere technieken om mest te bewerken of te verwerken zijn geen specifieke voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. Praktische informatie om aanvragen te kunnen beoordelen voor het plaatsen van deze installaties vindt u in de Handleiding bewerken en verwerken van mest en de Handreiking (co-)vergisting.

 

Lees meer

Voor agrarische bedrijven geldt regelgeving om de natuur te beschermen. Hier vindt u een overzicht welke informatie hierover op onze site te vinden is.

Lees meer

Hier vindt u informatie over ruimtelijke ordening voor zover het gaat om agrarische bedrijven.

Lees meer

Hier vindt u informatie over de voormalige agrarische AMvB's (Besluit landbouw, Besluit glastuinbouw, Besluit mestbassins, Besluit akkerbouw en Besluit mestbassins) en Richtlijnen Mestbassins. 

Lees meer

Via deze rubriek "Overheden voor overheden" krijgen milieu-ambtenaren de kans om informatie met andere overheden uit wisselen.

Lees meer
agrarisch

Ga direct naar

Informatie per functie, activiteit of branche