Milieueffectrapportage

Home > Onderwerpen > Ruimte > Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

Inhoud pagina: Milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een omgevingsvergunningsprocedure.

Op deze website vindt u onder andere een Procedurehandleiding - en een Praktijkhandreiking Milieueffectrapportage.

De Procedurehandleiding is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met de m.e.r.-procedure. De handleiding geeft een overzicht van en toelichting op de actuele wettelijke eisen.

In de Praktijkhandreiking staan tips, trucs en informatie en voorbeelden. Deze kunnen u verder helpen bij het opstellen van een m.e.r. of bij het begeleiden van een m.e.r.-procedure. In de Praktijkhandreiking zijn
vijf thema's uitgewerkt. Deze vijf thema's spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van een m.e.r.:

  • Alternatieven
  • Reikwijdte en detailniveau
  • Participatie
  • Kwaliteit
  • Procesregie

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke adviseur bij m.e.r.-procedures. De Commissie adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Voor vragen daarover kunt u terecht bij de helpdesk van de Commissie.

Nieuws

Consultatie AMvB's Omgevingswet gestart

5 juli 2016Vrijdag 1 juli startte de consultatie van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's).

Wetsvoorstel Implementatie herziene m.e.r.-richtlijn naar de Tweede Kamer

25 september 2015Op 22 september 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel Implementatie herziene m.e.r.-richtlijn bij de Tweede Kamer ingediend.

Wees welkom op de IenM mer-dag 2015

4 september 2015 | nieuwsberichtHet ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert dit jaar de tweejaarlijkse IenM mer-dag op dinsdag 6 oktober 2015 van 09:00 – 17:00 uur in Utrecht. (VOL)

Stappenschema grensoverschrijdende milieueffectrapportage nu ook in het Duits beschikbaar

5 maart 2015Tussen Nederland en Duitsland zijn uitvoeringsafspraken gemaakt over grensoverschrijdende milieueffectrapportage. Deze afspraken staan schematisch in een stappenschema. Nieuw is dat dit stappenschema nu ook in het Duits beschikbaar is.

Aanmelden internetconsultatie implementatie gewijzigde EU-richtlijn milieueffectrapportage

3 december 2014 | nieuwsberichtOp 16 april 2014 heeft de EU de herziene mer-richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn moet in 2017 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zijn. Met de consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.
leefomgeving

Mer-scan

Met de mer-scan kunt u nagaan of er een mer(beoordeling)-plicht bestaat op basis van het Besluit Milieueffectrapportage.

Crisis- en herstelwet

Op de webpagina Chw en de milieueffectrapportage vindt u informatie over de invloed van de Crisis- en herstelwet op de m.e.r.-regelgeving.

Handreiking Ruimtelijke ordening en Milieu

De Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu is voor iedereen die zich bezig houdt met ruimtelijke ordening en met de planning ervan. In het hoofdstuk Milieueffectrapportage wordt ingegaan op de relatie tussen de ruimtelijke ordening en de milieueffectrapportage. Ook worden de verschillende ruimtelijke instrumenten in relatie tot de Merregelgeving beschreven.