Het vroegere Besluit glastuinbouwbedrijven milieubeheer

Tuinder in een kasPublicatie besluit: Staatsblad 2002, 109 (21 februari 2002)
In werking: 1 april 2002
Vervallen: 1 januari 2013

Deze 8.40/8.44-AMvB is niet meer in werking. Hij is vervangen door het Activiteitenbesluit.

De informatie is hier zichtbaar, omdat deze nog kan gelden voor bestaande bedrijven (door het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit).

Officiële publicaties

Overzichten

Handhaving

Om een goede handhaving van het voormalige Besluit glastuinbouw te stimuleren, is destijds een Handhavings- en uitvoeringsmethode (HUM) opgesteld. Daarin staan aanbevelingen voor een eenduidige, consequente en adequate uitvoering en handhaving door de verschillende bevoegde gezagen en overige handhavende instanties.

Infobladen

Interessante sites

  • Databank met milieumaatregelen bevat veel praktische informatie over schoner produceren, zowel voor de tuinder als voor het bevoegd gezag.
  • Specifieke informatie over strafrechtelijke handhaving is te krijgen bij het landelijke expertisecentrum milieu van het Openbaar Ministerie in Den Haag of bij de verschillende arrondissementsparketten.
  • Helpdesk water van Rijkswaterstaat
  • www.glami.nl/ (van het projectbureau Glastuinbouw en Milieu).

Vragen en antwoorden

Eisen grondstofgebruik

Eisen voor zuinig gebruik van grondstoffen moesten bij bedrijven die vielen onder het Besluit glastuinbouw, maar waarop bijlage 1 niet van toepassing was, in de milieuvergunning staan.
Dit ging onder meer om:

  • Zuinig gebruik van energie
  • Reductie van nutriënten en bestrijdingsmiddelen (in overleg met waterkwaliteitsbeheerder en AID)
  • Afval- en emissiepreventie

Uw onderwerpen