BBT, IPPC en BREFs

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) geeft milieueisen voor de grote milieuvervuilende bedrijven. Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De richtlijn vereenvoudigt zeven richtlijnen tot één richtlijn. De belangrijkste daarvan is de IPPC-richtlijn.

De Richtlijn industriële emissies eist dat bedrijven de installatie pas in bedrijf nemen als ze een omgevingsvergunning milieu hebben. Deze integrale vergunning moet voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT). Voor IPPC-installaties staan de beste beschikbare technieken in BBT-conclusies. Op de InfoMil website staat een overzicht van de beschikbare BBT-conclusies en BREFs.

Activiteitenbesluit en IPPC-installaties

hout

Onderdelen van het Activiteitenbesluit zijn sinds januari 2013 ook van toepassing op bedrijven met een IPPC-installatie. Voorbeelden zijn stookinstallaties en opslagtanks. Op deze bedrijven is dus bijvoorbeeld hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Daarnaast kunnen delen van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 van belang zijn.

Handleiding voor het bepalen van BBT

Stapstenen

De digitale handleiding biedt een handvat voor vergunningverleners bij het bepalen van beste beschikbare techniek (BBT) bij bedrijven met een IPPC-installatie. Aparte pagina's gaan in op IPPC bij veehouderijen. De handleiding richt zich op emissies naar de lucht. De handleiding geeft ook uitleg over de relatie tussen BBT-conclusies en Nederlandse wet- en regelgeving.

Nieuws

Uw onderwerpen

IPPC en water

Zwembadwater

Informatie over de beste beschikbare technieken voor lozingen en waterbeheer geeft het Handboek Water.

OmgevingsAcademie NL

Handen

Training IPPC-installatie, BBT en het Activiteitenbesluit.