Afvalverwerking in Nederland in cijfers: composteren en verbranden toegenomen, storten opnieuw afgenomen

Nieuwe rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’ gepubliceerd.

De cijfers over 2020 laten zien dat 9% meer gft is gecomposteerd, 3% meer afval is verbrand en 14% minder afval is gestort ten opzichte van het jaar ervoor. Er is minder geïmporteerd afval verbrand en er is minder bedrijfsafval en bouw- en sloopafval gestort.

In 2020 is 1,7 miljoen ton gft-afval gecomposteerd, 7,6 miljoen ton afval verbrand en 2,0 miljoen ton afval (netto) gestort. In totaal is 2,7 miljoen ton grond en 1,8 miljoen ton baggerspecie verwerkt. Dit blijkt uit de rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’ van de Werkgroep Afvalregistratie.

Hoeveelheid afval verwerkt in 1992 tot en met 2020

Composteren en vergisten

De verwerking van gft-afval is met 9% toegenomen. In totaal is in 2020 1,9 miljoen ton afval bij gft-verwerkers verwerkt. Naast 1,7 miljoen ton gft-afval betreft dit onder meer groenafval en swill (keukenafval en etensresten van horeca). In 2020 is 0,7 miljoen ton compost geleverd. In vergistingsinstallaties is 0,5 miljoen ton gft-afval verwerkt. Hierbij wordt voorafgaand aan het composteerproces eerst biogas gemaakt, dat wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

Verbranden

De totale hoeveelheid verbrand restafval in Nederlandse installaties bedraagt in 2020 in totaal 7,6 miljoen ton. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2019. Daarvan komt 6,5 miljoen ton uit Nederland, een stijging van 11%. Uit het buitenland komt 1,1 miljoen ton, een daling van 30%. De energie uit de Nederlandse installaties wordt onder meer geleverd als warmte aan industrie en kassen, en gebruikt als stadsverwarming. Deze geproduceerde energie is in 2020 met 2% gestegen.

Storten

In 2020 is het storten van afval met 14% afgenomen tot 2,4 miljoen ton. Daarvan is 2,0 miljoen ton daadwerkelijk gestort en is 0,4 miljoen ton toegepast als bouwstof zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Ten opzichte van 2019 zijn vooral minder bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, shredderafval, asbest en afval van communale RWZI’s gestort.

Grond en baggerspecie

In 2020 is 2,7 miljoen ton verontreinigde grond verwerkt door reiniging, immobilisatie of storting. Verder is 46,2 miljoen ton grond rechtstreeks toegepast, bijvoorbeeld in geluidswallen of voor wegfundering. Er is 1,8 miljoen ton baggerspecie verwerkt en 6,3 miljoen ton is direct toegepast in de (water)bodem.

Afvalverwerking in Nederland in het algemeen

In Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer 60 miljoen ton afval. Dit wordt op verschillende manieren verwerkt. Ongeveer 80% wordt gerecycled. Het composteren en vergisten van gft-afval valt onder recyclen. Het grootste deel van de rest wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, waarbij energie en grondstoffen worden teruggewonnen. Het afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, wordt milieuverantwoord gestort. In het rapport ’Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’ staan gegevens over het verbranden en storten van afval, en over het verwerken van gft-afval. Composteerders van (uitsluitend) groenafval worden niet geënquêteerd voor de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie. In het rapport is ook de verwerking van grond en baggerspecie opgenomen. Deze laatste 2 stromen worden niet meegenomen in de totale hoeveelheid afval die ontstaat in Nederland.

Werkgroep Afvalregistratie

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, vergist en/of gecomposteerd afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de Werkgroep participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval Circulair van Rijkswaterstaat. De verzamelde gegevens worden gecontroleerd en vervolgens gerapporteerd. Voor 2020 zijn deze gegevens vastgelegd in het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’. In het rapport is de verwerking van afval getalsmatig weergegeven. De gegevens van de Werkgroep gelden als landelijk uitgangspunt en worden onder meer gebruikt voor de monitoring en evaluatie van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). Een exemplaar van het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’ is te downloaden via de publicaties op afvalcirculair.nl en via Vereniging Afvalbedrijven.