InfoMil Actueel 274

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 274

Uitnodiging webinar informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht inrichtingen (bedrijven en organisaties) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer| Wat u moet weten? | 11 december 2018: 19 uur.

Data netwerkbijeenkomsten energiebesparing 2019 bekend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert ook in 2019 in samenwerking met Kenniscentrum InfoMil vier nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing. De bijeenkomsten zijn voor medewerkers energie bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk.

Veelgestelde vragen over Informatieplicht energiebesparing

Er zijn veelgestelde vragen beschikbaar over de informatieplicht energiebesparing. Om bedrijven en overheden meer duidelijkheid te geven, heeft InfoMil in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een set met veelgestelde vragen opgesteld.

Congres stedelijke kavelruil 2019

Donderdag 11 april 2019 is het jaarlijkse congres over stedelijke kavelruil. Op het congres wordt de pilotperiode stedelijke kavelruil afgesloten. Programma en locatie (midden van het land) worden begin januari bekend. Iedereen die een uitnodiging wil ontvangen kan zich aanmelden.

Anticiperen op de Omgevingswet

Is het toegestaan om te anticiperen, vooruit te lopen op de Omgevingswet? Lees het antwoord op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Consultatie NEC-programma gestart

Op 6 november 2018 is de publieke consultatie van het NEC-programma gestart. Nederland moet dit NEC-programma in 2019 aan de Europese Commissie rapporteren. Het beschrijft dat Nederland met bestaand beleid gaat voldoen aan de emissiereductieverplichtingen voor de 5 luchtverontreinigende stoffen, waarvoor in de NEC Richtlijn per land een maximale uitstoot is vastgelegd.

Lees meer

Bruidsschat voor milieubelastende activiteiten toegelicht

De ‘bruidsschat’ voor de gemeenten in het Invoeringsbesluit Omgevingswet bevat regels over milieubelastende activiteiten die niet terugkeren in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). Daarnaast bevat de bruidsschat regels over milieuaspecten die beter lokaal kunnen worden geregeld.

Zeer Zorgwekkende Stoffen-lijst aangevuld

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zes stoffen aan de ZZS lijst toegevoegd. Voor deze stoffen geldt dus de regelgeving voor ZZS.

Lees meer

Rekensheet warmte-inhoud puntbronnen

Rekenmodellen, die volgens het Nieuw Nationaal Model rekenen, bepalen uit het debiet en het temperatuurverschil tussen de afgassen en de omgevingslucht de warmte-inhoud van de pluim. Om de gebruikers de mogelijkheid te geven de warmte-inhoud aan te laten sluiten bij de emissiesituatie is een hulpmiddel ontwikkeld.

Nieuwe pagina’s geur en de Omgevingswet

Er zijn nieuwe pagina's met informatie over geur en de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet is vooral het omgevingsplan van de gemeente de plaats waar geurregels te vinden zijn.

Publicatie nalevingslijst

De nalevingslijst is een toezegging van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. De nalevingslijst is te vinden in de kamerbrief bij De staat van de veiligheid majeure risicobedrijven die 9 juli 2018 aan de Tweede Kamer is gestuurd.