InfoMil Actueel 277

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 277

Wijzigingen Activiteitenbesluit Internet Module 2 januari 2019

Op 2 januari 2019 kwam een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) online. In de nieuwe versie zijn de herindelingen van gemeenten en de aanpassingen in provinciegrenzen verwerkt.

Inspraak eerste wijziging LAP3

Op 18 december 2018 begon de inspraakperiode voor de eerste wijziging van LAP3. De eerste wijzigingen zijn een gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, signalen uit de uitvoeringspraktijk en uitgevoerde projecten. Tot en met 28 januari 2019 kunt u een zienswijze geven.

Mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL: forenzen als game

SmartwayZ.NL moet de bereikbaarheid in Zuid-Nederland verbeteren. Het mobiliteitsprogramma zet hiervoor onder meer smart mobility-oplossingen in. Zelfrijdende auto's, deelconcepten en geautomatiseerde fietsenstallingen zijn nog toekomstmuziek, maar op de A2 Weert – Eindhoven wordt een slimme mobiliteitsdienst nu al getest. Een app beloont reizigers die de snelweg overdag mijden. De gamification triggert mensen om mee te doen.

Lees meer

Benutten industriële restwarmte smaakt naar meer

Onder de naam Sloewarmte wordt in de haven van Vlissingen industriële restwarmte succesvol hergebruikt. Het resultaat: minder verbruik van fossiele brandstoffen en reductie van CO2. Momenteel maken 2 bedrijven hiervan gebruik. Het potentieel aan restwarmte is enorm. Wie volgt?

Lees meer

Tweede Kamer neemt Aanvullingswet bodem aan

Op 18 december 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. Met het voorstel worden de regels over het beschermen en benutten van de bodem opgenomen in de Omgevingswet.

Lees meer

Wijziging Rbl gedetailleerd rekenen veehouderijen gepubliceerd

Op 12 december 2018 is in de Staatscourant Nr. 69461 de gewijzigde Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl) gepubliceerd. De wijziging gaat over het verplicht uitvoeren van een gedetailleerde berekening bij toetsing van fijnstof.

Inwerkingtreding Rav-wijziging per 1 januari 2019

Op 5 december 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2018, nr. 67475). Deze regeling is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Nieuwe lijst vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof is gepubliceerd

Er is een nieuwe lijst met vergunningplichtige veehouderijen op rijksoverheid.nl gepubliceerd. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de meest recente invoergegevens die gemeenten en provincies hebben aangeleverd voor de NSL Monitoring 2018.

Klimaatadaptatie: wat er met de huidige regels mogelijk is

De droge zomer van 2018 heeft het woord klimaatadaptatie weer op de agenda gezet. Binnen de huidige regelgeving kan er al veel gebeuren om hiermee om te gaan. In het Handboekwater hebben we daarom een aantal belangrijke pagina's over klimaatadaptatie gebundeld.

NSL monitoringsrapportage 2018 beschikbaar

De monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is op 19 december 2018 aan de Tweede Kamer verstuurd. Deze rapportage bevat de resultaten van de monitoring over 2017.  Op de website van het RIVM staat de volledige rapportage. De resultaten van de monitoringsronde zijn nu in te zien via de monitoringstool op www.nsl-monitoring.nl.