InfoMil Actueel 285

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 285

Keynote Paul Iske op Schakeldag over ‘samen werken, samen falen, samen leren’

Paul Iske zal als keynote speaker de Schakeldag 2019 openen: Onder welke voorwaarden kunnen mensen en organisaties met verschillende achtergronden nieuwe combinaties vormen en daarmee nieuwe kansen scheppen voor innovatie?

Vernieuwde versie ZZS Navigator beschikbaar

De Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft per bedrijfstak aan welke ZZS mogelijk gebruikt en geëmiteerd kunnen worden. Het instrument kan het bevoegd gezag ondersteunen bij het omgaan met ZZS in vergunningen.

Bijgewerkte lijst met potentiële ZZS beschikbaar

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Nationale milieudag in teken van transities

Om milieuproblemen het hoofd te bieden moet er heel wat veranderen. De Nationale milieudag (dinsdag 14 mei 2019) staat daarom in het teken van de transities op gebied van energie, circulaire economie, voedsel, mobiliteit en biodiversiteit.

Aanvraagperiode quota fluorkoolwaterstoffen 2020 vastgesteld

De data waarbinnen ondernemingen deze aanvraag moeten doen zijn door de Europese Commissie bekend gemaakt. De data zijn recentelijk gepubliceerd in het (EU) Official Journal.

Nieuw rekenmodel Vee-combistof voor pluimvee

Bij pluimveestallen worden verschillende technieken toegepast om de emissie van fijnstof (PM10) te reduceren. Met het nieuwe rekenmodel Vee-combistof kunt u het reductiepercentage van fijnstof berekenen voor een combinatie van technieken.

Activiteitenbesluit en -regeling met geïntegreerde toelichting geactualiseerd

In de documenten van de Omgevingsdienst Groningen zijn de voorschriften en toelichtingen overzichtelijk bij elkaar gebracht. Ze zijn bijgewerkt met alle tot en met 1 mei 2019 gepubliceerde wijzigingen (Staatsblad 2019-167 en Staatscourant 2019-8650).

Wijziging Rav 25 april 2019

Op 25 april 2019 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2019, nr. 23026). Er zijn twee nieuwe emissiereducerende staltechnieken opgenomen.

Informatieplicht energiebesparing formeel in werking getreden

Voor de informatieplicht energiebesparing is de wijziging van het Activiteitenbesluit in het Staatsblad op 1 mei 2019 gepubliceerd.

Energiebesparing bij utiliteitsbouw

Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het naleven van de wetgeving voor energiebesparing. Dit speelt vooral bij verzamelgebouwen (utiliteitsbouw). Er is een wens voor duidelijke afspraken hierover bij bevoegd gezag, bedrijven en instellingen.