Infomil Actueel 291

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 291

Try Out Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet stimuleert overheden om veel intensiever met elkaar samen te werken. Om hiermee te oefenen loopt momenteel de Try Out Omgevingswet. Tijdens pilots onderzoeken verschillende bestuursregio's hoe ze het beste hun manier van werken, regels en ICT op elkaar kunnen afstemmen.

Aan de slag met de website gezondeleefomgeving.nl

De Omgevingswet biedt decentrale overheden kansen om aan de slag te gaan met het gezonder inrichten van de leefomgeving. Gezondeleefomgeving.nl is bedoeld als startpunt voor gemeenten en provincies die niet weten hoe zij moeten beginnen. In Arnhem is de website al gebruikt in de pilot 'Omgevingswet & Gezondheid'.

Collegiale toets omgevingsdiensten: open en vertrouwelijk

De 29 omgevingsdiensten in Nederland organiseren sinds 2016 jaarlijks een collegiale toets. Collega's uit verschillende regio's kijken bij elkaar in de keuken, merken op wat goed gaat en geven advies over wat beter kan.

Veranderingen van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal

Voor alle milieubelastende activiteiten in het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is bekeken of vergunningplicht nodig is. Vergeleken met het huidige Besluit omgevingsrecht (Bor) zullen er vergunningplichten vervallen en er komen nieuwe vergunningplichten bij. Op onze website staan overzichten van deze inhoudelijke veranderingen rond de vergunningplicht.

Nederlandse steden niet op hitte gebouwd

De afgelopen weken was het warm, warmer, warmst. In de stad wordt het gemiddeld veel warmer dan op het platteland. Dit heet het stedelijk hitte-eiland effect. Op de kaart 'Stedelijk hitte-eiland effect' op de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) is dit duidelijk zichtbaar. Rijkswaterstaat en RIVM werken samen aan de Atlas Leefomgeving.

Slim Watermanagement stelt OWASIS-producten beschikbaar

De droogte in Nederland houdt de gemoederen flink bezig. Nieuwe inzichten, initiatieven en maatregelen zijn nodig en worden ook opgepakt. Zo stelt Slim Watermanagement OWASIS-producten beschikbaar aan alle waterbeheerders in Nederland.