InfoMil Actueel 312

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Programma Bodembeheer van de Toekomst helpt gemeenten bij omgevingsplan

Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het is één van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet. Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten bij de aanpak van het bodembeheer. 'Gemeenten hebben grote behoefte aan voorbeeldregels voor bodembeheer.'

Voorjaarsversies van was-wordt-tabellen

Op de website staan nu geactualiseerde voorjaarsversies van de was-wordt-tabellen. Het gaat om verschillen voor de milieubelastende activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze tabellen staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst.

2 juli: webinar Toezicht op energiebesparing

Tijdens het webinar Toezicht op energiebesparing onder meer nieuws over de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Marjan Minnesma (Urgenda) en Martin Kloet (VNO-NCW-MKB Nederland) zullen hun visie geven op toezicht op energiebesparing.

Minister Ollongren informeert Kamers over voortgang Omgevingswet

De totstandkoming van de wet- en regelgeving van de Omgevingswet ligt op koers. Dat en meer staat in de nieuwe voortgangsbrief over de Omgevingswet die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan beide Kamers heeft gestuurd.

7 juli 2020: Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

Dinsdag 7 juli 2020 organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet een Inspiratiedag Implementatie. U kunt hier (virtueel) bij aanwezig zijn.

Rijkswaterstaat koploper in aanleveren ondergronddata aan BRO

Als opdrachtgever van infrastructuurprojecten heeft Rijkswaterstaat, net als gemeenten, provincies en waterschappen, te maken met de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Deze basisregistratie legt ondergrondgegevens eenduidig vast en stelt ze beschikbaar. Na een wat aarzelende start zijn de leveringen aan de BRO in volle gang. En dat gaat goed: onlangs heeft Rijkswaterstaat twee mooie mijlpalen behaald.

In 2019 minder verontreinigde grond gereinigd

In 2019 is bijna 1,9 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Dit is een afname van circa 20% ten opzichte van voorgaande jaren.

Wijzigingen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

Per 1 juli 2020 is de Activiteitenregeling aangepast in verband met de nieuwe versie van PGS 31 en andere verwijzingen. Het Activiteitenbesluit is bijgewerkt op het gebied van scheiden van afval en het overgangsrecht voor geur. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is hierop aangepast.

Verlenging periode overgangsrecht geurvoorschriften

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het overgangsrecht van geurvoorschriften in artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit aangepast. De wijziging treedt 1 juli 2020 in werking.