Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en houdt daarom niet vast aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat schrijft hij vandaag aan de Eerste en Tweede Kamer. Het is belangrijk dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt. En dat gebiedsontwikkeling niet wordt belemmerd. Daarom wordt op korte termijn onderzocht welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden. Hierbij gaat het om 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

Zorgvuldige invoering

Minister De Jonge, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het IPO en de Unie van Waterschappen staan onverkort achter de doelen van de Omgevingswet. Zij zetten maximaal in op een goede start van de wet, waarbij gebiedsontwikkeling ongehinderd doorloopt en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt.

Eind januari 2022 kwam tijdens een Bestuurlijk Overleg tussen de minister en de bestuurlijke partners naar voren dat er meer tijd nodig is om te oefenen met het nieuwe stelsel en de stabiliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO, verder te verbeteren. Er wordt in het land al veel geoefend met de nieuwe systemen. Dit geeft inzicht en biedt de mogelijkheid om onvolkomenheden op te lossen. Voor de vergunningverlening verloopt dit volgens plan. Bij de planketen zijn nog zorgen. Om in de volle breedte te kunnen oefenen, is een stabiel DSO nodig en meer inzicht in de aspecten die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te ondersteunen.

Om beter te kunnen beoordelen welke inwerkingtredingsdatum het meest geschikt is, gaat het programma Aan de slag met de Omgevingswet samen met koepels, bevoegd gezagen, het Rijk en softwareleveranciers in kaart brengen welke onzekerheden er zijn en wat we kunnen doen om deze op te lossen.

Om de laatste stappen richting de invoering van de wet te kunnen zetten, heeft de uitvoeringspraktijk duidelijkheid nodig over de inwerkingtredingsdatum. Zodra bepaald is of het 1 oktober of 1 januari wordt, stuurt minister De Jonge het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met deze datum aan de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord gaat, wordt het KB aangeboden aan de Koning. Na ondertekening gaat de Omgevingswet definitief in.

Proces inwerkingtredingsdatum

De voorhang van het ontwerp-KB is een volgende stap in het parlementaire besluitvormingsproces over de inwerkingtredingsdatum. De Eerste en Tweede Kamer geven aan op welke wijze zij het ontwerp-KB willen behandelen en welke informatie zij daarvoor nodig hebben. Via onder andere voortgangsbrieven, monitoringsrapportages en de beantwoording van schriftelijke vragen worden de beide Kamers doorlopend geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.

Belangrijk startmoment

De inwerkingtredingdatum van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan gaan inwoners, bedrijven, overheden en uitvoeringsorganisaties de wet in de praktijk toepassen. Ook na de ingangsdatum is er nog veel werk aan de winkel en kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Dat is onvermijdelijk bij een grote transitie als deze. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het DSO worden ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld en gemonitord, om zo de doelen van de wet te realiseren en de beoogde veranderingen door te voeren.

Meer informatie op de websites van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en Aan de slag met de Omgevingswet.