Hernieuwbare brandstoffen

Homepage > Hernieuwbare brandstoffen

Hernieuwbare brandstoffen

Inhoud pagina: Hernieuwbare brandstoffen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Aan de conventionele autobrandstoffen wordt een beperkt deel biobrandstoffen toegevoegd op basis van Europese regelgeving. Doordat er bezwaren kleven aan de 1e en 2e generatie biobrandstoffen is de bijmenging beperkt.

Ook voertuigtechnisch kent het gebruik van biodiesel nadelen. Zo is het onderhoud duurder en de emissiereductie van fijnstof lastiger. De inzet van aardgas kent een bescheiden voordeel als het om de uitstoot van CO2 gaat. Qua emissie van NOx en fijnstof zijn Euro VI-motoren even schoon als aardgasvoertuigen. Biogas is nog niet op grote schaal voorhanden.

De toepassing van hybride aandrijving is voor bestel- en vrachtwagens nog niet wijdverbreid. Fiscale prikkels ontbreken. Ook volledig elektrische aandrijving is nog sterk in ontwikkeling en voorlopig uit kostenoverweging niet aantrekkelijk. Door de milieuzones voor vracht- en bestelwagens in binnensteden worden alternatieven voor diesel wel eerder interessant.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het gebruik van andere motoren en/of brandstoffen dan conventionele benzine- en dieselvoertuigen.

De techniek van aandrijving van vracht- en bestelwagens is volop in beweging. Ook worden er diverse alternatieve brandstoffen en aandrijvingssystemen ontwikkeld. Een beknopt overzicht:

  • vloeibare brandstoffen: GTL, bio-ethanol, biodiesel
  • gasvormige brandstoffen: CNG, LNG, LPG, biogas
  • brandstofcel met waterstof
  • elektrisch: volledig en hybride
Financiële aspecten

Financiële aspecten

De meeste milieuwinst is te bereiken met volledig elektrische aandrijving. Zowel emissies, CO2 en geluidhinder zijn hier het laagst. Ook hybride aandrijving biedt voordelen, doordat in stedelijk gebied het verbruik en de emissies aanzienlijk lager zijn dan bij conventionele aandrijving. Het milieuvoordeel van aardgas en LPG wordt kleiner, doordat de dieselmotoren steeds schoner zijn geworden. De effecten op bereikbaarheid en kosten zijn bij alternatieve brandstoffen voorlopig negatief of minimaal.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Opbrengst maatregelBest practice:

  • De Rooy Transport in ‘t Goy heeft zowel biogasvoertuigen als elektrische trucks
  • Onder andere Peeters, Technische Unie en Heineken zetten elektrische vrachtwagens in
  • Bedrijven als Simon Loos, Wim Bosman, ST vd Brink rijden met LNG-vrachtwagens

Zie ook:
Alternatieve brandstoffen
(Truck van de Toekomst)

Vraagstelling

Vraagstelling

Maakt u voor uw wagenpark (of bij inhuur) gebruik van andere motoren en/of brandstoffen dan van de conventionele benzine- en dieselvoertuigen

Afbeelding

Afbeelding


Biobrandstoffen