Emissie- en energieverbruiksprofiel

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Emissie- en energieverbruiksprofiel

Emissie- en energieverbruiksprofiel

Inhoud pagina: Emissie- en energieverbruiksprofiel

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Een ingevuld emissie- en energieverbruiksprofiel kan meerdere doelen tegelijk dienen: het is nodig voor het gesprek met de omgevingsdienst in het kader van de Zorgplicht uit de Wet milieubeheer. Voor grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers is er de verplichte audit waar vervoer ook deel van uitmaakt. Ook voor bestaande convenanten en keurmerken (MJA , ISO, TLN, Lean and Green e.d.) is een nulmeting en monitoring vereist.

Beschrijving

Beschrijving

Het bepalen van de uitstoot van emissies en energieverbruik in de huidige situatie (nulmeting) en periodiek voor de monitoring.

Het eerste Emissie- energieverbruiksprofiel omvat de nulmeting. Monitoring geschiedt door periodiek het profiel te bepalen. Voor de bepaling van het Emissie- en energieverbruiksprofiel kunnen bedrijven eigen gegevens of door bevoegd gezag erkende keurmerken gebruiken. Deze omvatten zowel klimaat en energie als luchtkwaliteit, zoals Lean & Green, TLN.

Vervoerders en verladers met een eigen wagenpark beschikken over de benodigde gegevens om met een eenvoudig rekenmodel het Emissie- en energieverbruiksprofiel te bepalen. De emissiefactoren voor de berekening staan in de Handreiking bij ‘Begrippen’.

Verladers met geheel of deels uitbesteed vervoer kunnen in het geval van vaste vervoerders het Emissie- en energieverbruiksprofiel opvragen bij hun vervoerders. Vervoerders kunnen voor het toerekenen de CO2-handleiding wegtransport gebruiken.

Verladers kunnen ook een rekenmodel gebruiken maar moeten daarvoor wel aannames kunnen doen.

Om inzicht te krijgen in de lokale luchtkwaliteit, geluidskwaliteit en bereikbaarheid kan optioneel gevraagd worden een opgave (inschatting) te geven van het regionaal aandeel in emissies en voertuigbewegingen.

Afbeelding1

De modal split maakt in de Handreiking deel uit van het Emissie- en energieverbruiksprofiel.

Afbeelding2

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Besparingspercentages van deze maatregel kunnen niet worden gegeven. Inzicht in de emissies en het energieverbruik van transport leidt tot een betere bewustwording in de huidige prestatie, het identificeren van kansrijke verbetermaatregelen en het berekenen van de verwachte effecten.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Best practice:
Een meet- en monitorsysteem wat gekoppeld is aan milieu- en kwaliteitsmanagement, en logistieke prestatie-indicatoren/meting uit bijvoorbeeld SAP, TMS-systemen e.d.

Vraagstelling

Vraagstelling

Heeft u inzicht in het brandstofverbruik en de emissies van het transport van en voor uw organisatie of bedrijf