Standtijdverlenging waterige reinigingsbaden

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Standtijdverlenging waterige reinigingsbaden

Standtijdverlenging waterige reinigingsbaden

Inhoud pagina: Standtijdverlenging waterige reinigingsbaden

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar voor alle waterige reinigingsbaden en spoelbaden.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Operationele kosten
Door standtijdverlengende technieken verminderen de operationele kosten door reductie van apparatuurstilstand, het verminderde chemicaliën- en waterverbruik en de verminderde afvoerkosten. 

Baten
Door middel van standtijdverlenging vermindert de hoeveelheid afvalwater en de daarin voorkomende verontreiniging. Hierdoor verminderen de kosten voor heffingen met betrekking tot lozing van afvalwater.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Het verminderen van de milieuproblemen van waterige reinigingsmiddelen kan worden bereikt door het toepassen van standtijdverlenging van het procesbad. Standtijdverlenging kan gedefinieerd worden als het zolang mogelijk gebruiken en hergebruiken van het reinigingsmiddel door middel van:

  • het toevoegen van bestanddelen die tijdens het reinigen worden verbruikt;
  • het op een (continue) basis scheiden van de vervuilende bestanddelen zodat het reinigingsmiddel zo lang mogelijk van ongeveer dezelfde samenstelling blijft. Vervuilende bestanddelen kunnen worden onderscheiden in vaste stoffen en olieachtige stoffen. Met name olie verstoort de reiniging in belangrijke mate.

Standtijdverlenging vindt plaats door middel van een platenfilter, kaarsenfilter, actiefkoolfilter, skimmer, microfiltratie, centrifuge, elektrolyse ('doorwerken'), elektrodialyse en uitvriezen. Elektrodialyse vindt slechts zeer beperkt plaats. Er zijn dus verschillende technieken beschikbaar om vervuilende bestanddelen uit (waterige) procesbaden af te scheiden. Deze technieken worden vaak gebruikt als afvalwaterzuiveringsmethode maar worden ook toegepast als standtijdverlengingstechniek van waterige reinigingssystemen. De standtijdverlengende technieken zijn vaak geïntegreerd in het reinigingssysteem en verwijderen selectief de vervuilende bestanddelen. Dit maakt hergebruik van de gereinigde stroom mogelijk. Zie voor meer informatie over specifieke reinigingstechnieken de beschrijving en bij zuiveringsmaatregelen.

Kwaliteitscontrole
Door kwaliteitscontrole kan worden vastgesteld welke handelingen nodig zijn voor het zo lang mogelijk goed houden van het reinigingsbad. Hierbij is bijvoorbeeld het wateren oliegehalte in het reinigingsbad van belang. Door de soms willekeurige manier waarop nu wordt bepaald dat het reinigingsbad niet meer voldoet, worden veel baden te vroeg vervangen. Verschillende methoden zijn beschikbaar om te bepalen wanneer een reinigingsmiddel is uitgewerkt. De meest eenvoudige testen die zijn ontwikkeld werken op basis van titratie, geleidbaarheid en pH. Hiermee wordt een indruk verkregen van de anorganische bestanddelen in het reinigingsbad. Organische bestanddelen zoals oppervlakte-actieve stoffen kunnen met behulp van HPLC, ionenchromatografie, oppervlaktespanning en/of infraroodtechnieken geanalyseerd worden. Dit zijn dure technieken die eventueel door leveranciers van reinigingsmiddelen kunnen worden uitgevoerd. In sommige gevallen kan door een specifieke nadosering van (bepaalde componenten van) het reinigingsmiddel de standtijd van het bad worden verlengd.

Afscheiden van milieuvervuilende bestanddelen
Zoals hierboven is aangegeven zijn verschillende technieken beschikbaar om vervuilende bestanddelen uit (waterige) procesbaden af te scheiden. Deze technieken worden vaak gebruikt als afvalwaterzuiveringsmethode maar worden ook toegepast als standtijdverlengingstechniek van waterige reinigingssystemen. De standtijdverlengende technieken zijn vaak geïntegreerd in het reinigingssysteem en verwijderen selectief de vervuilende bestanddelen. Dit maakt hergebruik van de gereinigde stroom mogelijk.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Door uitvoering van deze maatregel vermindert de hoeveelheid verbruikte procesvloeistof en de hoeveelheid af te voeren afvalwater. De genoemde technieken voor het behandelen van de ontvettingsvloeistof verbruiken tijdens het proces geen chemicaliën. Voor reinigen van apparatuur, membranen en dergelijke kunnen wel chemicaliën benodigd zijn.

Kosten