Vermindering uitsleep

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Vermindering uitsleep

Vermindering uitsleep

Inhoud pagina: Vermindering uitsleep

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Deze maatregel (of onderdelen daarvan), is toepasbaar in situaties waarbij werkstukken uit procesbaden, -installaties of spoelbaden getransporteerd worden. Daarnaast hangt de toepasbaarheid af van de schaalgrootte van het proces.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De investeringen variëren sterk voor de verschillende genoemde opties. Operationele kosten kunnen eventueel optreden indien sprake is van verlenging van de productietijd.

De operationele kosten van de processen kunnen worden verlaagd doordat wordt bespaard op procesvloeistof en de hoeveelheid spoelwater. Doordat minder verontreinigd spoelwater ontstaat, zullen in ieder geval de kosten voor het behandelen van afvalwater afnemen.

Afbeelding

Afbeelding

lekbak bij een kleurbad

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

De hoeveelheid vloeistof die aan een werkstuk blijft hangen als het uit een procesbad of installatie wordt gehaald, wordt uitsleep genoemd. Naast de mogelijke emissies kunnen ook de navolgende processen worden verstoord. De hiernavolgende opsomming is een combinatie van mogelijke maatregelen om de uitsleep bij oplosmiddelreinigen en waterig reinigen te verminderen.

Constructie en wijze van oprekken

Het verminderen van de uitsleep begint al bij het ontwerpen van een product. De constructie van het product kan zodanig worden uitgevoerd dat het scheppen van vloeistof door producten en oprekmateriaal zoveel mogelijk wordt voorkomen. Om het uitlekken te versnellen, kunnen - als formaat, vorm en functie van de werkstukken dat toelaten - onderdelen worden voorzien van afloopgaatjes of kunnen holle profielen worden afgedicht. Bij het oprekken van materiaal kan hier ook op gelet worden. Zo kunnen rechte profielen het beste verticaal worden opgehangen. Horizontaal oprekken moet daar waar mogelijk worden vermeden.

Een langere uitdruiptijd

Werkstukken moeten altijd boven het procesbad uitlekken voordat ze worden weggehaald of er is een lekbak geplaatst. Een uitdruiptijd kan in acht worden genomen door een automatische stop in te bouwen (bij automatische verplaatsing). De uitdruiptijd kan worden verlengd door boven het reinigingsbad een uitlekstang of uitlekrek te installeren. In het algemeen kan voor handwerk een uitdruiptijd van 10 seconden en voor trommelwerk een uitdruiptijd van 20 seconden worden aangehouden. Bij het vaststellen van de uitdruiptijd moet worden meegewogen dat tijdens het uitlekken de procesvloeistof nog steeds doorwerkt.

Verwijderen van aanhangende vloeistof

Tijdens de uitdruiptijd kan de aanhangende vloeistof worden afgeblazen (bijvoorbeeld met een luchtmes) of opgezogen. Afhankelijk van de vorm van het product zijn er verschillende mogelijkheden. Draad- en bandvormige producten kunnen afgeborsteld worden. Bij trommelwerk kan de draairichting omgewisseld worden en te onderbreken. Bij waterige systemen kan het werkstuk worden beneveld met water. Na het af laten druipen kunnen aanhangende druppels vloeistof door een tik of schok terugvallen in het reinigingsbad. Bij automaten zijn niet alle manieren van actief verwijderen van aanhangende vloeistof toepasbaar. Het afblazen, afzuigen en afborstelen van badvloeistof is bij automatische systemen niet mogelijk.

Voor het terugwinnen van vloeistof dat van werkstukken druipt, kunnen lekbakken worden gebruikt. De opgevangen vloeistof wordt vervolgens teruggevoerd in de baden.

Het correct overbrengen van werkstukken

Het is van belang dat voldoende aandacht wordt besteed aan het ontwerp van de werkmanden en aan de methoden voor het overbrengen van de onderdelen om te zorgen, dat slechts een minimale hoeveelheid reinigingsmiddel in manden of op onderdelen achterblijft. Door het goed plaatsen van de werkstukken kan het reinigingsmiddel makkelijk en effectief terug de reinigingsinstallatie indruipen. De uitsleep kan zo tot een minimum worden beperkt. De maximale takelsnelheid voor waterige baden bedraagt acht meter per minuut. De uitsleephoeveelheid van slecht uitgelekte onderdelen en goed uitgelekte onderdelen kan meer dan een factor 10 verschillen.

Het gebruik van standbaden/spaarbaden

Door middel van het gebruik van standbaden kan voorkomen worden dat de uitsleep in volgende procesbaden terechtkomt. Het aanhangende reinigingsmiddel komt terecht in het standbad. Bij het opnieuw gebruiken van de vloeistof van het standbad in het reinigingsbad wordt reinigingsmiddel teruggevoerd, waarmee uitsleep (indirect) wordt voorkomen.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Door het verminderen van de uitsleep worden de volgende milieuvoordelen gerealiseerd:

  • lager verbruik aan procesvloeistof
  • vermindering verontreinigingen in het spoelwater
  • vermindering spoelwatergebruik
  • vermindering van verdampingsverliezen (bij oplosmiddelen)
  • vermindering van de hoeveelheid te behandelen afvalwater en de daarbij ontstane afvalstoffen (bij waterige reinigingsbaden).
Kosten