Galvanische bedrijven Zandfiltratie

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Galvanische bedrijven Zandfiltratie

Galvanische bedrijven Zandfiltratie

Inhoud pagina: Galvanische bedrijven Zandfiltratie

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Zandfiltratie wordt in de oppervlaktebehandelende industrie vooral toegepast na voorgaande zuiveringstechniek en met name de continue ONO. Ook toepassing als voor/groffilter in een ionenwisselingsysteem komt voor. De vuilbelasting naar het filter mag echter niet te hoog zijn om onnodige overdimensionering te voorkomen. Een ONO levert over het algemeen een dusdanige afvalwaterstroom op dat dit aspect geen probleem oplevert. Dimensionering gebeurt dan ook op debiet.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Bij een debiet van 7,1 m3 per uur liggen de investeringskosten van een zandfiltratiesysteem tussen €€ en €€€. Een en ander is afhankelijk van de mate van automatisering, het type bed (dynamisch of conventioneel) en enkele of dubbele uitvoering (ten behoeve van de continuïteit). De jaarlijkse operationele kosten zijn €€ tot €€€.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Naast bezinking en flotatie kunnen deeltjes ook met behulp van filtratie worden verwijderd. Filtratie is gebaseerd op het tegenhouden van deeltjes of emulsies door een filter. Filtratie wordt zowel toegepast voor het behandelen van afvalwater als voor het ontwateren van slib.

Voor filtratie van afvalwater zijn vele uitvoeringsvormen op de markt. Deze zijn onder te verdelen in zand- en membraanfiltratie en de kamerfilterpers. Bij zandfiltratie wordt de te behandelen vloeistof over een met zand gevulde kolom geleid. Dit kan een gepakt (conventioneel) of een zwevend (dynamisch) bed zijn. Bij een gepakt bed is er vaak sprake van verscheidene pakkingsmaterialen. Vaste of geëmulgeerde deeltjes blijven achter in het zandbed. Het is dan ook nodig het bed van tijd tot tijd te reinigen. Bij conventionele zandfilters geschiedt dit batchgewijs door met water en lucht terug te spoelen. Het filter is hierbij uit bedrijf. Bij zogenaamde dynamische zandfilters vindt de reiniging van het bed continu plaats (het filter blijft operationeel). Een kleine stroom vervuild zand wordt hierdoor continu afgevoerd en intensief met schoon water (en lucht) gereinigd en vervolgens teruggevoerd. De verontreinigingen bij zowel een conventioneel als een dynamisch zandfilter worden in een tank opgevangen en dienen verder te worden verwerkt.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Het reinigingswater van het filter wordt opnieuw aangeboden aan de neutralisatietank  van de ONO. Het verwijderingsrendement van de in de afvalstroom aanwezige metalen is afhankelijk van het voorkomen van deze metalen. Indien deze metalen zich voornamelijk bevinden in het doorgelaten slib (doorslag van de bezinker), dan zal dit rendement hoog zijn. Zijn de metalen vooral aanwezig als oplosbare complexen (nikkelcomplexen zijn berucht), dan is het rendement (zeer) laag. Hergebruik van spoelwater na zandfiltratie is bij oppervlaktebehandelende processen niet gebruikelijk.

Kosten