Metaallak bedrijven Elektrolyse

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Metaallak bedrijven Elektrolyse

Metaallak bedrijven Elektrolyse

Inhoud pagina: Metaallak bedrijven Elektrolyse

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Elektrolyse kan worden toegepast voor de verwijdering van een groot aantal opgeloste metalen. Daarnaast wordt elektrolyse toegepast op deelstromen zoals spaar-, spoel- en beitsbaden en galvanische procesbaden. In principe is elektrolyse toepasbaar in de range van 100 mg/l tot meer.
Toepassing bij hogere metaalconcentraties is in het algemeen aantrekkelijker. In een aantal gevallen wordt daarom voorconcentreren toegepast.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De investeringskosten voor een batchinstallatie inclusief behandelingstank, elektrodes en gelijkrichter €€ tot €€€. Indien elektrolyse wordt toegepast in het bestaande proces, of d.m.v. een electrolysecel dan zijn de kosten €€. Mogelijk moet worden voorzien in afzuiging en luchtbehandeling. De jaarlijkse operationele kosten zijn €€.

Er is sprake van een besparing op:

  • waterverbruik in de spoelbaden
  • stortkosten van gevaarlijk afval
  • opbrengst metaal.
Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Metaalafscheiding door middel van elektrolyse berust op hetzelfde principe als waarop de galvanotechniek is gebaseerd. Met behulp van ten minste twee elektroden, die zijn aangesloten op een gelijkspanningsbron, wordt een elektrische stroom door de elektrolytoplossing (in dit geval de afvalwaterstroom) geleid.

Aan de elektroden treden elektrochemische reacties op, waarbij aan de anode oxidatie plaatsvindt, bijvoorbeeld van cyanide, en aan de kathode reductie van in dit geval opgeloste metalen. Voor het verkrijgen van een hoge depositiesnelheid, een hoog stroomrendement en relatief lage eindconcentraties zijn verschillende reactortypen ontwikkeld. De vorm van de elektroden varieert van eenvoudige staven of platen tot gaasvormen en gefluïdiseerde deeltjes. Ook zijn volledig gesloten electrolysecellen met pomp ontwikkeld die geïntegreerd in een lijn selectief/continue ingezet kunnen worden. Vooral bij edelmetaalterugwinnnig kan hiermee zeer efficiënt metaal worden teruggewonnen tegen lage operationele kosten.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Het aan de elektrode neergeslagen metaal kan in de meeste gevallen extern worden opgewerkt. Bij elektrolyse dient rekening gehouden te worden met het ontstaan van gassen die giftig, brandbaar of explosief kunnen zijn (waterstofgas, zuurstof en chloorgas).

Kosten