Anodiseerbedrijven Elektrodialyse

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Anodiseerbedrijven Elektrodialyse

Anodiseerbedrijven Elektrodialyse

Inhoud pagina: Anodiseerbedrijven Elektrodialyse

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Elektrodialyse wordt in de praktijk in Nederland binnen de metalektro industrie nog niet of nauwelijks toegepast. Door onder meer de dalende kosten van membranen mag verwacht worden dat deze techniek op de wat langere termijn wel zal worden toegepast.
Hierbij valt te denken aan in-proces/deelstroomzuivering zoals het concentreren van spaarbaden en het zuiveren van spaar- en spoelbaden. Ter voorkoming van vervuiling van de membranen kan een voorbehandeling toegepast worden, zoals een filtratie of aanzuren om neerslagen van slecht oplosbare zouten te voorkomen. Een andere manier om  membraanvervuiling te voorkomen is het toepassen van hulpstoffen. Hiervoor kunnen zuren en soms vlokmiddelen gebruikt worden. Voor de verwijdering van storende organische verbindingen kan actieve kool gebruikt worden.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De behandelingskosten bedragen veelal enkele €'s per m3.

Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Elektrodialyse is een membraanproces waarbij ionen worden getransporteerd door ionenselectieve membranen onder invloed van een elektrisch veld. Tussen twee elektroden is alternerend, op geringe afstand van elkaar, een aantal kation- en anionselectieve membranen geplaatst. De negatief geladen kationselectieve membranen laten alleen kationen door, terwijl de positief geladen anionselectieve membranen alleen anionen doorlaten.
Een membraanpakket met een elektrodenpaar wordt een stack genoemd. Er wordt vaak een aantal stacks na elkaar geschakeld om de gewenste eindconcentraties te bereiken.
Op deze wijze wordt de te behandelen afvalwaterstroom/het procesbad gescheiden in twee stromen. De ene stroom, het concentraat, is rijk aan zouten (ionen) terwijl de andere stroom arm is aan zouten (ionen). In het permeaat (de zoutarme stroom) bevinden zich nog wel (een deel van de) organische componenten, zowel afbraakproducten als toevoegingen, zoals boorzuur. Bij elektrodialyse treedt het probleem van membraanvervuiling aanzienlijk minder op dan bij de overige membraanzuiveringstechnieken het geval is.
Reiniging van de membranen vindt plaats met behulp van zuren en alkalische middelen.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

De behandelde stroom kan worden hergebruikt als spoelwater. Het concentraat (metaalconcentratie > 100 g/l) kan eveneens veelal worden hergebruikt. Indien dit niet het geval is, zal dit een afvalstroom zijn. Het energieverbruik is relatief hoog.

Kosten