Metaallak bedrijven Nanofiltratie

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Metaallak bedrijven Nanofiltratie

Metaallak bedrijven Nanofiltratie

Inhoud pagina: Metaallak bedrijven Nanofiltratie

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Nanofiltratie wordt over het algemeen als cross-flowfiltratie uitgevoerd, om membraanvervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan.
Nanofiltratie vindt steeds meer toepassing in de bereiding van drinkwater. Sinds enige jaren wordt de techniek ook toegepast om metalen direct in ionvorm uit spoelwaterstromen te verwijderen. Er zijn enige toepassingen bekend op zwakzure of basische procesbaden.
In Nederland wordt nanofiltratie thans gedemonstreerd voor de verwijdering van metaal uit 20% zwavelzuur. Circa 90% van de verontreinigde zwavelzuurstroom wordt hergebruikt. Problemen die zijn opgelost, zijn de standtijd van het membraan, de keuze van de toegepaste materialen in deze corrosieve omgeving en het veilig werken met dit medium bij hoge druk. Verwacht wordt dat deze techniek ook toegepast kan worden op alumiumhoudende (fosforzure en alkalische) procesbaden en spoelwaterstromen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Investeringskosten: De kosten van een nanofiltratiesysteem hangen af van een aantal factoren, zoals de te bereiken metaalconcentratie in de concentraatstroom, het type membraan en de voor het medium geschikte materialen. De installatie bestaat uit een of meerdere membraanmodules, meet- en regelapparatuur, pompen en buffertanks.
De investeringskosten van een installatie bedragen €€€€ - €€€€€
Operationele kosten: De jaarlijkse operationele kosten betreffen: €€ - €€€
Baten: Besparing door:

  • minder grondstoffenverbruik
  • minder neutralisatiechemicaliën, zoals loog of kalk
  • minder verstoring van het procesbad door constante kwaliteit.
Uitgebreide beschrijving

Uitgebreide beschrijving

Nanofiltratie is een membraanscheidingstechniek. Tot nu toe zijn er nog geen toepassingen bekend binnen de galvano. De scheiding bij nanofiltratie wordt, evenals bij andere membraanscheidingstechnieken, tot stand gebracht door het influent door het membraan te persen. De mate waarin moleculen van een bepaalde stof worden tegengehouden (retentie of cut-off), wordt bepaald door de fysische omstandigheden tijdens het proces, alsmede de geometrie en de lading van zowel de poriën als de moleculen. De moleculen die het membraan niet kunnen passeren, concentreren zich aan de hoge drukzijde van het membraan, terwijl het permeaat geheel of nagenoeg vrij is van deze moleculen.

Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Verwacht wordt dat circa 90% van de grondstof kan worden teruggewonnen. Afhankelijk van het metaal of metalenmengsel kan dit worden hergebruikt of in een klein volume, met een relatief kleine hoeveelheid zuur of loog, worden afgevoerd en verwerkt.

Kosten