Toepassingsgebied milieumaatregelen

Homepage > Onderwerpen > Afvalwater metalektro > Toepassingsgebied milieumaatregelen

Toepassingsgebied milieumaatregelen

Inhoud pagina: Toepassingsgebied milieumaatregelen

De databank met milieumaatregelen is voor het bevoegd gezag en bedrijven toepasbaar als checklist voor de toepassing van Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor afvalwater. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen bedrijven die geheel onder het Activiteitenbesluit vallen en bedrijven die deels onder dit besluit vallen.

Bedrijven die geheel onder het Activiteitenbesluit vallen

Voor bedrijven die geheel onder het activiteitenbesluit vallen, type A en B bedrijven, is in dit besluit opgenomen wat BBT is. Voor metaalbedrijven betekent dit niet een bepaalde voorgeschreven techniek maar betekent dit dat er gedragsvoorschriften moeten zijn opgesteld. In de gedragsvoorschriften geeft het bedrijf welke maatregelen zijn genomen en de keuze daarvoor. De maatregelen kunnen verschillen van zuiveringstechnische maatregelen tot procesgeïntegreerde maatregelen om verontreiniging van afvalwater te voorkomen.

Om de gedragsvoorschriften op te stellen is er een digitaal formulier ontwikkeld. Met dit formulier aan het bevoegd gezag aangeven welke maatregelen worden toegepast ter invulling van BBT.

De gedragsvoorschriften worden voorgeschreven in art. 4.84 van de Activiteitenregeling. De regeling geeft aan waar de gedragsvoorschriften aan moeten voldoen.

Het Activiteitenbesluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer, waarin BBT als uitgangspunt geldt. De Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) bewaakt de actualiteit van BBT. De wetgever waakt er in principe over dat regelgeving in de pas blijft lopen met de wetgeving waarop ze is gebaseerd. Wanneer er een wijziging plaatsvindt van de bijlage van de Mor, dan zal het Activiteitenbesluit ook aangepast worden.

Bedrijven die ook een omgevingsvergunning nodig hebben, Type C-bedrijven

Er zijn bedrijven die niet geheel onder het activiteitenbesluit vallen. Wanneer er metaalbewerking plaatsvindt bij deze bedrijven dan moeten de lozingsaspecten worden beschrijven in de omgevingsvergunning. Bij lozing op oppervlaktewater is er ook een watervergunning nodig.

De gedragsvoorschriften uit de Activiteitenregeling zijn niet van toepassing op vergunningplichtige bedrijven, type C-bedrijven. De databank kan wel gebruikt worden als checklist voor het voldoen aan BBT voor afvalwater. De databank bevat een zekere bandbreedte in de te nemen maatregelen. Voor verguningplichtige bedrijven zal het bevoegd gezag altijd in samenspraak met het bedrijf overleggen wat het hoogst haalbaar is qua inzet van maatregelen. IPPC-bedrijven kunnen door omgvang doorgaans meer (kostbaardere) afvalwater- maatregelen nemen dan de kleinere (MKB)-bedrijven onder het Activiteitenbesluit. Voor IPPC-bedrijven zijn BBT-concluseis uit BREFs het toetsingskader voor BBT.

Het bevoegd gezag dient bij de bepaling van BBT in het kader van de vergunningverlening rekening te houden met de Bijlage van de Mor waarin een overzicht van de BBT-documenten staat. DE BT-concluseies (en BREFs) zijn dus het kader voor IPPC, maar deze documenten zijn niet meer afzonderlijk opgenomen in de Mor bijlage. Het Werkboek milieumaatregelen metalektro industrie is niet meer aangewezen als BBT document.

Kosten