T3.2 Gesloten opslag

Homepage > Onderwerpen > Op- en overslag > Opslag > T3.2 Gesloten opslag

T3.2 Gesloten opslag

Inhoud pagina: T3.2 Gesloten opslag

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

In vergunning bij 80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij alle agribulkbedrijven.
Ontwikkelingen: Wereldwijd vindt onderzoek plaats naar verdergaande toepassing van gesloten bulkopslag. Gebruik van gesloten opslagsystemen zouden in sommige gevallen een geschikt alternatief kunnen zijn, bijvoorbeeld bij eindgebruikers als kolencentrales. De opslagfaciliteiten van kolen en ijzererts bij de grote op- en overslagterminals zijn hoofdzakelijk open opslagterreinen in havengebieden. Er vindt nog geen grootschalige gesloten opslag plaats bij de grote droge bulk terminals. De stimulans voor toepassing van gesloten opslag is op dit moment niet sterk. Bij eindgebruikers, zoals kolencentrales, neemt echter de vraag naar gesloten opslag toe vanwege milieuaspecten. Theoretisch is de gesloten bulk opslag mogelijk, echter de realisatie is afhankelijk van de flexibiliteit die daarmee kan worden bereikt, het aantal verschillende producten dat kan worden opgeslagen en de kosten die daarbij zijn gemoeid. Bij capaciteiten van meer dan 8000 ton/uur is gesloten opslag niet haalbaar. Bij opslagvoorzieningen met lagere capaciteit en beperkte productenrange zou gesloten opslag een alternatief kunnen zijn. Per situatie dient afgewogen te worden in hoeverre gesloten opslag als BBT kan worden beschouwd.

Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5
Grote/kleine bedrijven: Groot + klein
Genoemd in document: BREF, NeR (2008) (S1, S2), TALuft
Bedrijfszekerheid: Hoog

Beschrijving

Beschrijving

Opgeslagen materiaal kan worden afgesloten van de buitenlucht door het materiaal op te slaan in gesloten opslaginstallaties, zoals silo's, opslaghallen, koepels of dome's. De gesloten opslag is geschikt voor kortdurende opslag, omdat het in opslag brengen en uit opslag halen van materiaal geen grote tijdsinvestering vergt. Afsluiting van de emissiebron door gebruik te maken van gesloten opslag is de meest effectieve methode om windwerking bij opgeslagen materiaal tegen te gaan: De windsnelheid in de ruimte wordt tot bijna 0 m/s gereduceerd. Door de minder sterke (wind)krachten zal het verwaaien van de verwaaibare producten gereduceerd worden. De afsluiting zal ook voorkomen dat een reeds gevormde stofwolk zich uitbreidt. Er zal nooit een gehele afsluiting van de buitenlucht zijn. Het is van belang dat toegangsdeuren/openingen zoveel mogelijk dicht zijn of voorzien worden van sluizen of flappen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Kosten: Bouw- en constructie.
Nuts: Geen. Bij kolen: verhoging van energetisch vermogen door minder vocht opname.
Hulp- en reststoffen: Bouw- en sloopafval bij afschrijving.
Personeel: Nihil.
Kosten: Grootschalige overkapping EUR 100 per opgeslagen ton. Dome EUR 200 per opgeslagen ton. [GEM, 1995].

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Kritische punten:
Stofbepalende factoren: Volledigheid van afsluiten. Aard materiaal. Windsnelheid.
Stofbepalende fasen: Tijdens het in opslag brengen van de materialen en bij het uit opslag halen.

Aanvullende maatregelen:
Bevochtigen en vernevelen (M01)
Afzuiging (M06)

Afbeelding

Afbeelding

Gesloten opslag

Processtap

Processtap

Opslag

Emissie

Emissie

  • Omvang stofemissie: Afhankelijk van mate van afsluiten
  • Omvang stofreductie: Wanneer de opslag geheel afgesloten is bedraagt de totaalstof reductie 95 -100 % [Visser, 1984]
Voor- en nadelen milieu

Voor- en nadelen milieu

Explosiegevaar.
Wanneer kolen overdekt opgeslagen worden nemen de kolen minder vocht op, en zal er bij verbranding minder energie verlies optreden.