Asbestverwijdering stap voor stap

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum Infomil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Asbestverwijdering stap voor stap.

Asbestverwijdering is in Nederland aan strenge regels gebonden. Zo moet u voor verwijdering een asbestinventarisatie laten doen. Achteraf moet een eindcontrole plaatsvinden.

Gecertificeerd bedrijf

Alle stappen in het proces mogen alleen door daarvoor gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. U mag niet zelf aan de slag of een willekeurige bouwondernemer deze verwijderingsklus laten uitvoeren. Dit is strafbaar en u brengt uzelf en derden hiermee in gevaar. De gemeente en de Inspectie SZW controleren hier streng op. Asbestverwijdering moet daarom ook gemeld worden bij de gemeente en de Inspectie.

In een zeer beperkt aantal gevallen mag een particulier of een niet gecertificeerd bedrijf bepaalde toepassingen verwijderen. De hieronder beschreven stappen zijn niet bedoeld voor die situaties. Een particulier die asbest verwijderd moet dit ook altijd eerst melden bij de gemeente.

Drie hoofdstappen

Het verwijderen van asbest bestaat uit drie stappen. Stap één is altijd een asbestinventarisatie. Daarna vindt de verwijdering plaats (inclusief afvoer en stort) en tot slot volgt er een eindcontrole. Het verwijderen van asbest moet u, of uw verwijderaar namens u, altijd melden bij uw gemeente.

1 De asbestinventarisatie

U moet altijd een officiële asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Een inventarisatie van een bedrijf zonder dit certificaat is voor de verwijdering ongeschikt en niet toegestaan. U (of uw aannemer) bent vrij om elk bedrijf te kiezen zolang dit maar over een certificaat beschikt. Uiteraard kunnen er (grote) prijsverschillen zijn tussen deze bedrijven. U moet het asbestinventarisatierapport bij uw sloopmelding te voegen. Het verwijderingsbedrijf heeft dit rapport nodig om de verwijdering uit te mogen voeren. Verwijderingsbedrijven die aanbieden zonder inventarisatierapport te verwijderen, zijn strafbaar. Dit geldt dan ook voor u als opdrachtgever.

2 Verwijdering van asbest

Wanneer u beschikt over een asbestinventarisatierapport, kunt u een asbestverwijderingsbedrijf opdracht geven om het asbest te verwijderen. Ook deze verwijderingsbedrijven horen te beschikken over een certificaat.

Maak afspraken over welk asbest er precies verwijderd wordt en hoe. Tijdens een inventarisatie zal er vaak op meerdere plekken asbest gevonden worden. U bent meestal niet verplicht om alle aangetroffen asbest te laten verwijderen. Dit is natuurlijk wel de meest voor de hand liggende optie. 'Men is immers toch bezig'. U kunt er voor kiezen om sommige toepassingen beheersbaar achter te laten blijven. Beheersbaar wil zeggen dat er geen asbestvezels (meer) vrij kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van hechtgebonden asbest in goede toestand op een plek waar het niet makkelijk beschadigd kan worden. Ook kan asbest afgedekt worden met bijvoorbeeld een wand. Uiteindelijk bent u als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de verwijderingswerkzaamheden.

Afvoer en storten

Het behoort tot de werkzaamheden van de saneerder om het asbestbevattende afval af te voeren en uiteindelijk te laten storten. Ook hier gelden strenge voorschriften voor. Zo moet alle asbest luchtdicht en dubbel verpakt worden, voordat het buiten het saneringsgebied komt. De hoeveelheid die afgevoerd wordt, moet overeen komen met de hoeveelheid die in het werkplan staat. De saneerder, of een hiervoor geselecteerd bedrijf, voert het afval af. Het is niet toegestaan om zelf het afval af te voeren en naar een stortplaats te brengen.

3 De eindcontrole

Na een sanering moet een eindcontrole worden uitgevoerd. Bij deze eindcontrole wordt gecontroleerd of er asbestmateriaal is achtergebleven.

Bij een buitensanering bestaat deze eindcontrole uit een visuele inspectie door een bedrijf dat hiervoor geaccrediteerd is. Bij een visuele inspectie vindt de controle 'op het oog' plaats en worden er bijvoorbeeld geen luchtmonsters genomen. Bij het verwijderen van daken is er bijna altijd sprake van een buitensanering; een visuele inspectie is dan voldoende.

Na een binnensanering (bijvoorbeeld bij het saneren van standleidingen), moet een geaccrediteerd laboratorium de controle uitvoeren en luchtmetingen doen.

Pas na de eindcontrole, mag de saneringslocatie weer door anderen betreden worden. De eindcontrole is voor u een garantie dat de sanering zorgvuldig is uitgevoerd. Een eindcontrole hoeft trouwens niet te betekenen dat alle asbest is verwijderd. De eindcontrole ziet dan ook alleen toe op het gesaneerde gebied of gebouwdeel. De eindcontrole is belangrijk. Zonder eindcontrole is de sanering nog niet afgerond. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat pas begonnen kan worden met andere werkzaamheden na de eindcontrole.

Meldingen bij de gemeente

Het is handig om de verplichte meldingen bij asbestverwijdering door het asbestverwijderingsbedrijf te laten uitvoeren. Het asbestverwijderingsbedrijf doet dit via een melding in het LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem):

  • Op basis van het bouwbesluit moet er minimaal vier weken voor de aanvang van de verwijderingswerkzaamheden melding gedaan worden bij de gemeente. Bij deze melding dient onder meer een asbestinventarisatierapport gevoegd te worden.
  • Vervolgens moet de saneerder minstens twee dagen van te voren bij de gemeente melden wanneer de verwijderingswerkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Ook dient de saneerder op de eerste werkdag na de beëindiging van de werkzaamheden de gemeente hiervan in kennis te stellen.
  • Vervolgens moet het eindinspectielaboratorium de resultaten van de eindmeting in het LAVS invoeren.


Onpartijdigheid

Bedrijven die inventariseren, mogen geen asbest verwijderen en bedrijven die asbest verwijderen mogen zelf niet inventariseren. Zo wordt een zekere onpartijdigheid gewaarborgd. Ook de laboratoria die een eindmeting uitvoeren, mogen geen onderdeel zijn van het verwijderingsbedrijf.

TIP: Het loont om van te voren onderzoek te doen naar de bedrijven die u het best passen. Er zijn ook bedrijven die u het hele proces uit handen nemen. Ook in dat geval blijft gelden dat er verschillende bedrijven ingehuurd worden om de afzonderlijke stappen van het verwijderingsproces uit te voeren. Vaak regelt een verwijderingsbedrijf ook het bedrijf wat de inventarisatie doet en het laboratorium. Het voordeel hiervan is dat u één aanspreekpunt heeft waarmee u afspraken kunt maken.