Asbestinventarisatierapport

Uit het asbestinventarisatierapport blijkt op welke plekken in een gebouw asbesthoudende materialen zitten. Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend en worden vaak snel herkend. Soms zitten de materialen op onverwachte plaatsen of kan alleen een deskundige ze herkennen.

Soms worden ze pas zichtbaar tijdens destructief onderzoek. Bij dit onderzoek wordt de bouwkundige staat van een gebouw of constructie aangetast (bijvoorbeeld als asbestcement verwerkt is in funderingen).

In de rapportage moeten alle materialen en relevante informatie staan. Controleer het asbestinventarisatierapport op:

De kwaliteit van de inventarisatie en rapportage
De inventarisatie en rapportage moeten beide zijn uitgevoerd volgens de richtlijn SC 540. Dit moet staan in de rapportage. Daarnaast geldt dat het inventarisatiebedrijf geregistreerd moet zijn bij Stichting Certificatie Asbest (Ascert) en beschikken over het procescertificaat asbestinventarisatie. De inventariseerder en technische eindverantwoordelijke van het bedrijf moeten beschikken over een geldig persoonscertificaat (DIA). U kunt de registers voor zowel DIA persoonscertificaten als bedrijfscertificaten raadplegen via de website van Ascert.

De volledigheid van de inventarisatie en rapportage
De inventarisatie en rapportage moeten volledig beschrijven waar het asbesthoudende materiaal in het gebouw aanwezig is.

Toelichting SC 540
Volgens de richtlijn SC 540 wordt in eerste instantie een inventarisatie gedaan van alle direct waarneembare asbest. Dit leidt tot een rapport type A. Dit rapport kan in sommige gevallen volstaan voor een sloopmelding. Dit geldt niet wanneer de inventarisatie leidt tot een redelijk vermoeden dat op niet-direct waarneembare plaatsen asbest aanwezig is. In dat geval moet een aanvullende inventarisatie (type B) worden uitgevoerd. Deze bevinding wordt in de samenvatting van het rapport type A opgenomen.

De aanvullende inventarisatie moet worden uitgevoerd voorafgaand aan de sloop!

Niet-direct waarneembare asbest en asbesthoudende producten worden voorafgaand aan de sloop met een aanvullend (destructief ) onderzoek opgespoord. Dit leidt tot een rapport type B.

Toelichting BRL5052
In oudere inventarisaties en rapporten opgemaakt onder BRL 5052 werd dit onderscheid nog niet expliciet gemaakt. Controleer of in deze rapporten de reden staat waarom de inventarisatie niet volledig is. De uitgevoerde inventarisatie en rapportage zijn bedoeld voor de sloop van een gebouw. In de oudere rapporten ontbreekt de volgens de arbowet- en regelgeving vereiste risicoklassenindeling voor het verwijderen van asbest.

Let op! De certificeringseis geldt zowel voor het inventariserende bedrijf, de inventariseerder als voor de inventarisatie en het rapport zelf. Het bedrijf dat de inventarisatie en rapportage uitvoert, moet gecertificeerd zijn volgens de SC 540. In het inventarisatierapport moet staan dat ook de werkzaamheden (de inventarisatie en de rapportage) onder dit certificaat zijn uitgevoerd volgens richtlijn SC 540.
De verplichting voor een SC 540 bedrijf om een medewerker met een geldig DIA-certificaat in dienst te hebben is sinds 01-02-2012 in werking. Deze eis geldt voor de inventariseerder en de technisch eindverantwoordelijke.

De representativiteit van de rapportage
Controlepunten zijn:

  • De inventarisatie en de rapportage moeten gaan over het bouwwerk of gedeelte van het bouwwerk.
  • De datum van het rapport.

Een asbestinventarisatierapport blijft geldig zolang het representatief is voor de huidige situatie. Door aanpassingen (bijvoorbeeld een verbouwing, wijziging van gebruik) en/of externe invloeden (bv. het weer, brand) kan de actuele situatie van het gebouw afwijken van het rapport. Over het algemeen is dit het geval bij oudere rapporten. Helder moet zijn of de actuele situatie nog overeenstemt met de situatie in het rapport. Een nieuwe (aanvullende) inventarisatie en rapportage kan nodig zijn.

Wanneer een rapportage niet voldoet aan één van de eisen uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 bevat verplichtingen met betrekking tot bepaalde werkzaamheden met asbest en asbesthoudende producten.), voldoet het rapport niet aan de eisen voor een sloopmelding.

Zie ook het 'Informatieblad Asbestinventarisatie' voor een stappenplan onder de webpagina hulpmiddelen.