Asbestdaken

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel verworpen dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. In het Algemeen overleg externe veiligheid op 5 juni in de Tweede Kamer is de staatssecretaris ingegaan op de gevolgen hiervan.

De staatssecretaris betreurt het afwijzen van het wetsvoorstel, ook omdat er in de Tweede Kamer een grote meerderheid voor de wijziging van het wetsvoorstel was. Ze ondersteunde dit door de volgende uitspraak: “Voor mij staat het advies van de Gezondheidsraad voorop”. Die adviseert een bronaanpak. “Asbestdaken zijn de grootste resterende bron van asbest die we op dit moment hebben”.

Nu er geen rechtsbasis meer is voor een wettelijk verbod voor asbestdaken, komt aldus de staatssecretaris “het fundament voor het bouwwerk van acties en plannen op losse schroeven te staan”. Iets wat we de afgelopen jaren met aandacht en met elkaar hebben geïnitieerd.

Hoe nu verder?

De staatssecretaris heeft aangegeven dat ze zich gaat beraden over de consequenties. Dat doet ze onder andere samen met betrokken partijen zoals een aantal provincies en gemeenten die actief zijn bij het stimuleren van sanering van asbestdaken. Na het zomerreces zal er een overleg worden georganiseerd met deze betrokkenen. Het Landelijke Programmabureau bereidt dit overleg voor door de reacties te inventariseren en in beeld te brengen wat de gevolgen zijn voor de vele versnellingsactiviteiten.

Naar verwachting komt de staatssecretaris voor het einde van het jaar met een reactie. Ook provincies en gemeenten beraden zich op dit moment over de aanpak van asbestdaken.

Landelijk stimuleringsfonds

De activiteiten om te komen tot een landelijk stimuleringsfonds voor asbestdakensanering zijn voorlopig opgeschort. Tijdens het overleg van de staatssecretaris met de betrokken partijen komt het fonds ook aan de orde. Hier kunnen voorlopig dan ook geen concrete uitspraken over worden gedaan.

Uw onderwerpen