Subsidie en fonds voor sanering asbestdaken

Het subsidiebudget van de saneringsregeling is overschreden. U kunt hier geen aanvraag meer voor indienen. Er wordt nu gewerkt aan een stimuleringsfonds. Het streven is dat het fonds in werking treedt in 2019.

Subsidieregeling

Om het proces tot sanering van asbestdaken te versnellen is in 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken opengesteld. Het totaalbedrag was € 75 miljoen. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Inmiddels is het subsidieplafond bereikt en kunnen er geen subsidieaanvragen meer worden ingediend. Er vindt geen aanvulling van het budget plaats.

Stimuleringsfonds

Om de versnelling van de sanering van asbestdaken te blijven steunen, werken het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), provincies, gemeenten, banken en het Ministerie van IenW samen aan een fonds. Daarmee wordt de omslag van subsidiëring naar financiering gemaakt. Het voorziene fonds richt zich op minder draagkrachtige eigenaren om het voor hen mogelijk te maken de sanering te financieren.

Het is mogelijk dat er op provinciaal en gemeentelijk niveau ook regelingen zijn. Deze zijn hier niet vermeld. Meer initiatieven en regelingen zijn te vinden op de website asbestversnelling.


Uw onderwerpen