Vrijwillig verwijderen asbestverontreinigde toplaag bodem

De Wet milieubeheer wordt aangepast om te stimuleren dat bij het verwijderen van een asbestdak ook de mogelijk met asbest verontreinigde toplaag van de bodem onder het dak wordt verwijderd.

Door afspoeling van asbestvezels is onder asbestdaken zonder (goed functionerende) dakgoot in de afwateringszone onder het dak in de toplaag van een onverharde bodem vaak sprake van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Omdat dergelijke verontreiniging niet altijd zichtbaar is, is het wenselijk dat die bodemverontreiniging tegelijkertijd met het verwijderen van het dak wordt gesaneerd.

Volgens de Wet bodembescherming hoeft dat pas als er op een later moment grondverzet plaatsvindt. Of als er op de locatie gebouwd gaat worden. Het is dan verplicht om eerst de verontreiniging te saneren. Maar op dat latere moment wordt de bodemverontreiniging vaak niet meer onderkend. De verontreiniging blijft dan zitten en wordt vaak zelfs verder verspreid.

Toekomstige wijziging Asbestverwijderingsbesluit

Het is de bedoeling om de vereenvoudiging van de procedure voor de verwijdering van de met asbestvezels verontreinigde toplaag van de bodem op zo kort mogelijke termijn te regelen via een nog op starten wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Hiermee zullen de belemmeringen die hier nu nog voor bestaan, weggenomen kunnen worden. Dit zal erop neerkomen dat het bedrijf dat het asbestdak verwijdert, dan ook de toplaag van de bodem in de afwateringszone mag verwijderen.

Zo lang dit niet is geregeld, blijven de bepalingen van hoofdstuk IV van de Wet bodembescherming van toepassing.

Zie voor de volledige tekst en toelichting de Nota van wijziging (pdf, 88 kB).


Uw onderwerpen