Asbest in wegen

Sinds 1 januari 2000 is het bezit  van een asbesthoudende weg verboden. Dit verbod vloeit voort uit het Besluit asbestwegen milieubeheer. Bij bezit van een asbestweg moet de eigenaar een melding doen bij de minister. Bovendien moet de eigenaar ervoor zorgen dat gebruikers van die weg niet aan asbest worden blootgesteld.

Met asbestafval verharde wegen en erven hebben ten minste één geval van mesothelioom veroorzaakt in de regio Twente. Mesothelioom is een vorm van kanker die alleen voorkomt door asbest. Halverwege 1999 zijn daarom met spoed maatregelen genomen. Het bezit en het hebben van een asbestweg werd verboden. Het Besluit asbestwegen milieubeheer regelde dit verbod in artikel 2 van dit besluit. (Stcrt. 2000, nr. 374 laatst gewijzigd Stcrt. 2008, nr. 160.)

Astbestwegen

Het verbod op basis van artikel 2 van dit besluit geldt voor alle asbestwegen in Nederland. Een weg is een asbestweg als de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, hoger is dan 100 milligram per kilogram droge stof.

Een asbestbevattende weg is uitgezonderd van het verbod als:

  • de eigenaar van die weg heeft aangetoond dat de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest ten hoogste 100 milligram per kilogram is

Ook wegen die voor 1 juli 1993 zijn aangebracht en waarvan het asbest is afgeschermd door een verharding die geen asbest bevat vallen onder de uitzondering. De Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer (Stcrt. 2000 nr. 190 laatst gewijzigd Stcrt. 29 mei 2008 nr. 101) is van toepassing op asbestwegen die behoren tot verkeersklasse 1 of 2a en is geeft een verdere invulling van het Besluit asbestwegen milieubeheer.

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Een weg is een object. Bij het verwijderen van asbest uit objecten is het Asbestverwijderingsbesluit 2005 van toepassing. Artikel 4 lid 1c van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zondert een asbestweg uit van de asbestinventarisatieplicht. Het Besluit asbestwegen milieubeheer regelt de wijze van het onderzoek naar de weg.

Degene die weet dat hij een asbestbevattende weg heeft, moet dit melden bij de minister. Ook de persoon die dit had kunnen weten moet dit melden bij de minister. In artikel 5 van het Besluit asbestwegen milieubeheer staat welke gegevens aangeleverd moeten worden. Deze melding moet gaan naar het meldpunt van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Links wet- en regelgeving: