Overzicht asbestregelgeving met vindplaats en Nota van Toelichting

Deze tabel biedt een overzicht van de meeste asbestregelgeving en andere relevante documenten. Een volledig overzicht gaat buiten de reikwijdte van deze site. Veel relevante informatie zoals kamerstukken zijn ook te vinden via de site van de Tweede Kamer.

Een klik op Naam regelgeving in de tabel brengt u naar de meest recente versie op wetten.nl. In de kolom 'Vindplaats staatsbladversie' vind u links naar de wetteksten zoals deze origineel zijn gepubliceerd. Het zogenoemde oorspronkelijke besluit met de daarbij behorende Nota van Toelichting.

U kunt ook zelf via wetten.nl regelgeving opzoeken.

Belangrijkste asbestregelgeving, wetten en regels

Naam

Vindplaats staatsbladversie

Datum inwerkingtreding en korte inhoud

Asbestverwijderingsbesluit 2005 Staatsblad 2005 nr 704 met rectificatie

1 maart 2006. Het asbestverwijderingsbesluit bevat regels voor het inventariseren van asbest en het verwijderen van asbest. Lees meer over het besluit onder Overzicht Wet-en regelgeving

Besluit asbestwegen Milieubeheer Staatsblad 2000 nr 374 25-10-2000. Het Besluit asbestwegen bevat regels over maatregelen die eigenaren van asbestbevattende wegen moeten treffen.
Regeling nadere voorschriften asbestwegen Milieubeheer Staatscourant 2000 nr 190 24-10-2000. Deze Regeling bevat nadere voorschriften over de toepassing van de NEN 5897 en bepalingen wanneer een asbestbevattende weg toch voorhanden mag worden gehouden.
Productenbesluit asbest Staatsblad 2005 nr. 6 8-3-2005. Het Productenbesluit bevat het verbod op het in de handel brengen en gebruiken van asbest. Dit verbod geldt zowel voor bedrijven als particulieren.
Productenregeling asbest Staatscourant 2005 nr. 40 8-3-2005. De Productenregeling bevat regels over de normen waarmee de concentratie asbest in producten moet worden bepaald..
Arbeidsomstandighedenwet De raamwet Arbeidsomstandigheden
Arbeidsomstandighedenbesluit Bevat met name in hoofdstuk 4 vanaf paragraaf 3 voorschriften over asbest.
Arbeidsomstandighedenregeling
Wijziging Aor in verband met de stelselwijziging Het wijzigingsbesluit ivm. de stelselwijziging per 1-2-2012.
Staatsblad 2007 nr. 704 Staatsblad 2007 nr. 704 Deze wijziging van het besluit bevat regels voor het inventariseren en verwijderen van asbest.
Circulaire gevolgen (14-10-2011) Circulaire stelselwijziging arbocertificaten en de gevolgen voor asbest.
Circulaire vragen en antwoorden Vragen en antwoorden over het nieuwe stelsel van arbocertificaten.
Bijlage XIIIa Bijlage 13a (inw. 1 mrt 2017)

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Stb. 2004, 522 1 januari 2005. Volgens dit besluit moet asbest worden afgevoerd met een begeleidingsbrief. De ontvanger van het asbest moet de ontvangst melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Zie voor meer informatie de website van het LMA.
Bouwbesluit 2012 Het "nieuwe" Bouwbesluit is per 1 april 2012 in werking.
Wijzigingsbesluit op bouwbesluit 2012 Dit "veegbesluit" bevat de wijzigingen naar aanleiding van de inspraak. Met name relevant voor de Nota van Toelichting
Regeling Bouwbesluit 2012 De "nieuwe" Regeling Bouwbesluit is per 1 april 2012 in werking.
Besluit tot inwerkingtreding BB 2012 (pdf, 52 kB) [Pdf, 52,4 Kb] inwerkingtredingsbesluit BB 2012 met daarin ook het Besluit tot wijziging van de Woningwet
Integrale Nota van Toelichting (pdf, 1.8 MB) [Pdf, 1,8 Mb] Een samenvoeging van de volledige Nota van Toelichting van Bouwbesluit 2012 en veegbesluit.
Infoblad BZK nieuw Bouwbesluit (pdf, 216 kB) [Pdf, 216 Kb] Een informatieblad van het Ministerie van BZK over het Bouwbesluit 2012.
Besluit VTH (pdf, 184 kB) Stb. 2017-193 Categorie 11 aanwijzing ketentoezicht op asbest. Zie ook de NvT