1b-Managementinformatie over de transportprestatie van het bedrijf

Algemeen

Nummer
1
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Verbeteren managementinformatie (onder andere de milieueffecten)

Toepasbaarheid

Alle algemene prestatie-indicatoren (algemene kostenposten) in de bedrijfsvoering houdt een bedrijf bij via de boekhouding. De specifieke maatregel gebonden prestatie-indicatoren kunnen naar eigen inzicht worden bijgehouden. Zowel de algemene als specifieke prestatie-indicatoren dienen als input voor het management bij het nemen van strategische besluiten en maatregelen.

Beschrijving

Inzicht in de belangrijkste prestatie-indicatoren over de transportprestatie stelt manager/wagenparkbeheerders in staat het bedrijfsproces zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Zij beslissen immers over de tactische en operationele maatregelen die mogelijk binnen het bedrijf genomen kunnen worden. Inzicht in de prestatie-indicatoren biedt handvatten voor maatregelen om de transportkosten en -emissies zo laag mogelijk te houden. Een onderscheid wordt gemaakt tussen algemene en specifieke maatregel gebonden prestatie-indicatoren, namelijk:

  • Algemene indicatoren: geven inzicht in de algemene transportprestaties en logistiek binnen het bedrijf, zoals kosten, beladingsgraad, kilometers per stop, bezettingsgraad etc.:
  • Specifieke maatregel gebonden indicatoren: geven inzicht in de effecten van maatregelen, zoals het brandstofverbruik per voertuig en/of chauffeur, de containerkosten, et cetera.

Voor het vertalen van data naar managementinformatie zijn diverse tools (zoals dashboard prestatiesystemen) beschikbaar. Deze prestatiesystemen visualiseren data die wordt uitgelezen uit de informatiesystemen die een bedrijf gebruikt. Een minimaal uitgangspunt is dat een aantal relevante milieu- en transportindicatoren standaard worden bijgehouden. Deze indicatoren zijn namelijk de input voor de informatiesystemen die worden uitgelezen. Onderstaand een voorbeeld van een format.

Vervoer

Koppeling of integratie in een ERP- systeem (standaard software voor het registreren van bedrijfsgegevens) en andere systemen zoals transport management systemen (inzetbaar voor orderverwerking, planning, facturatie, navigatie, communicatie en fleetmanagement) en warehouse management systemen (informatiesystemen voor magazijnbeheer) komt met de moderne ICT- toepassingen steeds makkelijker tot stand. Voor kleine bedrijven kan een eenvoudige Exceltoepassing al veel extra managementinformatie genereren.

De kracht van managementinformatie wordt sterker als deze wordt gerelateerd aan in- en externe procesmanagementsystemen, zoals milieuzorg- en kwaliteitsmanagementsystemen (ISO & TLN) en monitoringsystemen (zoals Lean & Green). Het delen van relevante managementinformatie met ketenpartners (leveranciers en klanten) maakt de werking ervan ook sterker.

Financiële aspecten

Deze maatregel heeft op zichzelf geen effect op emissies, het is een ondersteuning van andere maatregelen. Voor een efficiënte, - en ‘lean’ bedrijfsvoering is de juiste managementinformatie cruciaal en derhalve voorwaarde voor kostenbesparing.

Aanvullende informatie

Geen informatie.