1c-Berekening actuele brandstofverbruik en de transportemissies (nulmeting)

Algemeen

Nummer
1
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Verbeteren managementinformatie (onder andere de milieueffecten)

Toepasbaarheid

Het actuele brandstofverbruik vormt de basis om transparant in beeld te brengen wat het effect is van verbetermaatregelen om brandstofverbruik en transportemissies te verminderen. Inzicht in het actuele brandstofverbruik kan eveneens dienen als motivering voor investeringskosten en verbetermaatregelen omtrent brandstofverbruik en transportemissies. Berekening van brandstofverbruik en de transportemissies kan noodzakelijk zijn omdat niet in alle voertuigen een boordcomputer aanwezig is.

Beschrijving

Om de milieueffecten en de maatregelen voor een duurzamer transport te bepalen, is monitoring en het uitrekenen van het brandstofverbruik en de bijhorende transportemissies noodzakelijk. Hiervoor zijn de volgende elementen van belang:

  • Bepaling huidig brandstofverbruik: Het in kaart brengen van het actuele brandstofverbruik (en de bijhorende transportemissies) gebeurt bij voorkeur met behulp van jaarevaluaties, management-, monitorings- of milieueffectrapportages. De periode van registratie is bijvoorbeeld van 1 januari tot en met 31 december van een jaar. Hierbij wordt de emissie afgezet tegen de omzet en de productie waarmee een kritische prestatie indicator (KPI) beschikbaar is. Met deze KPI wordt het mogelijk om vergelijkingen over meerdere jaren te maken, ook bij een eventuele krimp of groei binnen de inrichting. De resultaten van de eerste periode worden gebruikt voor het vastleggen van het huidige brandstofverbruik (de nul situatie). De nul situatie is het startpunt van de referentieperiode. De wijziging van het brandstofverbruik (en de bijhorende transportemissies) worden tijdens een referentieperiode inzichtelijk gemaakt ten opzicht van de nul situatie. Ook is het belangrijk om de factoren te beschrijven die oorzaak zijn van wijzigingen in brandstofverbruik en transportemissies. Belangrijke factoren zijn de omzet van een bedrijf uitgedrukt in massa, volume of logistieke eenheden (pallets, containers, dozen, et cetera) en de wijzigingen in de logistieke activiteiten (afstanden, dropgrootte, levering vensters, et cetera).

Verbetermaatregelen voor een emissiereductie bepalen: Een belangrijk doel van het berekenen van transportemissies op basis van het brandstofverbruik is om zicht te krijgen op de verbetermaatregelen van het transport (van en naar de inrichting). Op basis hiervan kan een emissiereductiebeleid worden ontwikkeld. Met behulp van de Handreiking Vervoersmanagement, de Filtertool Vervoer en de ontwikkelde Rekenmodellen kan een overzicht verkregen worden van de mogelijke verbetermaatregelen en de effecten van deze maatregelen op de emissiereductie en vermindering van de CO2-uitstoot.

Financiële aspecten

Op basis van brandstoffacturen per kenteken die worden toegezonden door pakketdiensten kan worden achterhaald hoeveel kilometer wordt gereden op 1 liter brandstof. Structurele berekening van brandstoffacturen per kenteken kan verschillen en ontwikkelingen zichtbaar maken. Wanneer bepaalde maatregelen worden genomen om het brandstofverbruik te verminderen, kan op deze manier achteraf worden gekeken in hoeverre de maatregelen effectief zijn.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over het monitoren van brandstof verbruik zie ook: http://www.duurzaammkb.nl/tips/tip/494/monitor-brandstofverbruik/

Als een bedrijf meer inzicht wil in het emissie- en energieverbruik, dan kunnen daar een aantal rekenmodellen voor gebruikt worden. Ook kunnen bedrijven hiermee de effecten (emissie, brandstof, km) van de besparingsmaatregelen zelfstandig berekenen en daarmee de maatregelen uit hun besparingsplan onderbouwen. Zie voor meer informatie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/vervoermanagement/rekenmodule/