6a-Modal Shift

Algemeen

Nummer
6
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Continentaal vervoer van bulk- en stukgoederen

Toepasbaarheid

Modal shift is een term die in de logistiek gebruikt wordt. Het staat voor het vervangen van een deel van het vervoer over de weg door andere vormen van vervoer. Modal shift wordt gezien als middel om de nadelen van wegvervoer, zoals files en luchtverontreiniging, tegen te gaan. Veel alternatieven voor wegvervoer kunnen slechts voor een deel van de verplaatsing gebruikt worden. Mede daarom betekent modal shift vaak ook verschuiving van unimodaal transport naar multimodaal transport. Veel verladers hebben niet voldoende lading om eigenhandig over te stappen op multimodaal vervoer. Bundeling van goederen met andere partijen kan uitkomst bieden. Deelname aan Lean & Green Off-Road kan daarbij bijvoorbeeld helpen. Door vervoersstromen van de weg te halen ontstaat er ruimte op de weg om groei van hoogwaardig wegvervoer mogelijk te maken, en de doorstroming en bereikbaarheid te bevorderen.

Beschrijving

Goederenvervoer over weg staat onder druk door files (waardoor leveringen niet altijd tijdig afgeleverd kunnen worden), stijgende kosten en milieubelastingen. Modal shift is daarom een interessante alternatieve optie voor goederenvervoer. Het probleem voor verladers met het overstappen op spoor of water is dat zij in veel gevallen niet genoeg lading hebben om rendabel over te stappen. Bundeling van goederen om gezamenlijk met andere verladers deel te nemen aan de modal shift is daarvoor een optie. Lean & Green Off-Road biedt daarvoor mogelijkheden. Lean & Green Off-Road is een programma dat zich richt op het in kaart brengen van volumes goederenstromen van verladers, om vervolgens te analyseren welk deel van deze goederenstromen potentie heeft om synchromodaal vervoerd te worden. Bij synchromodaal transport maakt het niet uit welke vervoermiddelen (bijvoorbeeld auto, vrachtwagen, trein of schip) gebruikt worden, zolang de lading maar op het afgesproken tijdstip aankomt op de plek van bestemming. In plaats van vooraf vast te leggen met welke vervoermiddelen goederen moeten worden vervoerd, wordt bij synchromodaal transport eerst gekeken naar de mogelijkheden van de verschillende vervoermiddelen die kunnen worden ingezet op bepaalde trajecten. De volumes van verladers, inclusief herkomsten en bestemmingen, worden afgezet tegen het beschikbare netwerk van intermodale lijndiensten van verschillende dienstverleners. Achtereenvolgens wordt geanalyseerd of er kansen zijn om intermodale lijndiensten in te zetten waardoor overgestapt kan worden op synchromodaal transport van de goederen.

Binnen Lean & Green Off-Road worden verladers en vervoerders samengebracht en geholpen bij het opzetten van business-case om optimaler transport te bewerkstelligen. Het achterliggende doel is om een overstap van wegvervoer naar synchromodaal transport te realiseren. Een tool die dit mogelijk maakt is de WeConnekt-app. Met de WeConnekt app van Lean & Green Off Road kunnen makkelijk combinaties gemaakt worden van vrachten. Bedrijven vullen in de app hun vrachtgegevens, herkomst, gewicht volumen en bestemming in. Wanneer een ander bedrijf uit de buurt eenzelfde richting op gaat kijkt Lean en Green of een gecombineerde vracht mogelijk is en een modal shift naar binnenvaart of spoor kan worden gerealiseerd. Zo zijn inmiddels op een aantal corridors intensiever trein verkeer en/ of binnenvaart gerealiseerd.

Financiële aspecten

Lean & Green Off-Road wordt momenteel ondersteund door de Topsector Logistiek. Binnen het programma wordt verladers en vervoerders de kans geboden elkaar op te zoeken en voor bepaalde (internationale) routes samen te werken aan bundeling van goederen en slim gebruik te maken van meerdere modaliteiten. Dit leidt tot minder transportbewegingen, minder kosten en minder milieuverontreiniging. Het is wenselijk om als deelnemende partij tijdens het programma tijd te investeren om bijvoorbeeld pilots op te zetten of daaraan deel te nemen. Deelname aan pilots levert voordelen voor bedrijven op zoals inzicht in resultaten van de pilots. Dit maakt het voor een deelnemend bedrijf mogelijk om betere keuzes te maken over welk modal shift programma geschikt is voor het betreffende bedrijf.

Aanvullende informatie

Lean & Green Off-Road is landelijk actief en heeft reeds in zeven regio’s samenwerkingsovereenkomsten gesloten: in Zeeland via het platform Zeeland Connect, in Brabant, Drenthe, Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland via het platform NewWays, in Limburg treedt LIOF op als facilitator en in Noord-Holland en de rest van Nederland het Off-Road team. Omdat het een landelijk initiatief betreft kunnen verladers en vervoerders uit heel Nederland deelnemen en zodoende inzetten op de mogelijkheden om synchromodaal transport met andere deelnemers uit te rollen.

Meer informatie over deelname aan Lean & Green Off-Road is te vinden via: http://lean-greenoffroad.nl/