1a. Thuiswerken

Algemeen

Nummer
1
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Voorkomen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Werkzaamheden waarvoor het niet noodzakelijk is fysiek aanwezig te zijn om ze te kunnen uitvoeren zijn erg geschikt voor thuiswerken. Het voorkomt onnodige vervoersbewegingen van/naar externe afspraken via het kantoor. Hierdoor kan de tijd efficiënter besteed worden. De toepasbaarheid van thuis wordt verhoogd als:

 • de medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om thuis in te loggen op het netwerk van de werkgever;
 • de werknemers via de werkgever de beschikking krijgen over een computer met randapparatuur;
 • de medewerkers gebruiken een vergoeding voor het inrichten van een werkplek thuis.

Beschrijving

Het is niet vanzelfsprekend dat werknemers hun werk elke dag op het kantoor of het bedrijf verrichten. Het aanbieden van voorzieningen die het mogelijk maken (gedeeltelijk) thuis te werken, biedt vele voordelen voor zowel de werkgever als werknemer. Het belangrijkste voordeel voor de werknemers is dat zij zich bij thuiswerken niet hoeft te verplaatsen van de woning naar het werk, dit bespaart een hoop reistijd. Voor de werkgever is het van belang dat de arbeidsproductiviteit toeneemt. Daarnaast heeft het bedrijf minder ruimte op kantoor nodig als het over gaat naar een flexibele invulling van de werkplekken, dit bespaart geld.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieueffect Kosten Baten

Het potentiële milieueffect van deze maatregel is hoog. Afhankelijk van het aandeel autogebruik in het huidige transport van woon-werkverkeer heeft deze maatregel positieve gevolgen op de verschillende milieuaspecten zoals:

 • Uitputting fossiele brandstoffen;
 • Uitstoot schadelijke stoffen;
 • Geluidhinder verkeer;
 • Tegengaan ruimtebeslag;
 • Visuele hinder.
 • Treffen van voorzieningen die thuiswerken mogelijk maken zoals:
  • Inlogmogelijkheid op afstand (VPN);
  • Video vergaderen;
  • Investeren in thuiswerkplekken.
 • Verandering in de bedrijfscultuur waarin thuiswerken gestimuleerd wordt.
 • De werkgever krijgt aanzienlijk lagere vervoerskosten (parkeren en reiskosten);
 • De werknemer krijgt meer keuzevrijheid in een werkomgeving die bij hem/haar past, in werktijden, combinatie van werk en privé, etc. Dit heeft een hogere productiviteit bij het personeel tot gevolg;
 • Lagere piekbelasting en verminderde reistijd, doordat minder mensen tegelijkertijd de infrastructuur gebruiken.

Aanvullende informatie

Haafbaarheid

Het bedrijf moet aantonen dat ze:

 • over een dergelijke regeling beschikt (in arbeidsvoorwaarden) en;
 • dat aannemelijk gemaakt wordt (via het aantal telewerk overeenkomsten met werknemers) dat er zoveel van de regeling gebruik gemaakt wordt dat 10% van de verplaatsingen komt te vervallen.

Haalbaarheid

Met name voor bedrijven die al een bepaalde mate van flexibele werktijden kent, is het een makkelijk te implementeren maatregel. Ook is het van belang thuiswerken op een efficiënte manier uitgevoerd kan worden.

Bron: http://www.duurzaammkb.nl/tips/tip/547/regeling-voor-thuiswerken-enof-telewerken/