1c. Sturend mobiliteitsbudget / heroverwegen lease

Algemeen

Nummer
1
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Voorkomen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Het mobiliteitsbudget is toepasbaar bij alle bedrijven waar werkgevers de reiskosten van werknemers geheel of gedeeltelijk vergoeden of hen een leaseauto aanbieden.

Beschrijving

Een mobiliteitsbudget legt de verantwoordelijkheid voor woonwerk- en zakelijk reisgedrag neer bij de medewerkers zelf. De werknemer krijgt een maandelijks budget voor mobiliteit toegewezen. Dit biedt voor de werknemer meer flexibiliteit. Hij kan zelf een afweging maken tussen kosten, betrouwbaarheid, gemak en reistijd van de ritten. Door verschillende vervoermiddelen te combineren, kan de werknemer geld besparen ten opzichte van altijd reizen per (lease-)auto. Het bedrag dat overblijft, mogen medewerkers – onder voorwaarden – behouden. Bij een eventueel tekort moeten ze bijbetalen.

Financiële aspecten

Overzicht van de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
 • Het potentiële milieueffect van deze maatregel is tamelijk hoog:
 • Er worden minder ritten gemaakt;
 • Werknemers schaffen zuinigere auto’s aan, dit resulteert in positieve gevolgen op milieuaspecten zoals:
  • Uitputting fossiele brandstoffen;
  • Uitstoot schadelijke stoffen;
  • Geluidhinder verkeer;
  • Tegengaan ruimtebeslag;
  • Visuele.
Met het invoeren van het mobiliteitsbudget gaan gepaard met beheer- en administratiekosten, door de wijzigingen. Deze maatregel kost het bedrijf niets extra, maar levert ook geen direct kostenvoordeel op.
 • Reistijdswinst;
 • Verbeterde positie op de arbeidsmarkt met secundaire arbeidsvoorwaarde;
 • Parkeerkosten;
 • Gezondheid werknemers (bij overstap van auto van fiets/ov).

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

De inrichting moet aantonen dat ze:

 • Over een dergelijke regeling beschikt (in arbeidsvoorwaarden).

Haalbaarheid

Deze maatregel heeft enige voorbereidingstijd nodig waarbij afstemming dient te zijn met de ondernemersraad. Net zoals een leaseauto is het mobiliteitsbudget vaak een secundaire arbeidsvoorwaarde die geïmplementeerd dient te worden in het bedrijf. De haalbaarheid is als complex geclassificeerd, gezien de voorbereidings- en implementatietijd.

Bron:  http://www.u15.nl/communities/community-mobiliteitsbudget